زن و مرد، کوچک و بزرگ در شهرهای مختلف آلمان از دوچرخه برای تردد و انجام کارهای روزانه خود استفاده می کنند.

گزارش خبرگزاری موج، مردم آلمان استفاده از دوچرخه برای تردد در شهر استفاده می کنند و این امر باعث حفظ هر چه بیشتر هوای سالم در محل زندگی آنها شده است.

هر بیننده که باری اولین بار وارد شهرهای آلمان می شود نخستین موردی که جلب توجه می کنند تردد مردم توسط دوچرخه است.

زن و مرد، کوچک و بزرگ با استفاده از دوچرخه به انجام امور روزانه خود اعم از خرید و رفتن به سر کار می پردازنند.

ایستگاه های مخصوص پارک دوچرخه و مسیر های ویژه این وسیله نقلیه و از همه مهمتر مقرراتی که برای دوچرخه سوار و دوچرخه سوار ها مد نظر گرفته شده است استفاده از این وسیله نقلیه را آسان تر می کند.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج