شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در فصل پاییز سال ۱۳۹۵ به عدد ۱۹۷.۵ رسید که نسبت به شاخص فصل قبل (۱۹۹.۱)، ۰.۸ درصد کاهش و نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل (۱۹۹.۴)، ۰.۹ درصد کاهش داشته است.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از مرکز آمار ایران، از شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن فصل پاییز سال ۱۳۹۵ که از سوی مرکز آمار ایران انتشار یافته است، درصد تغییرات شاخص کل در چهار فصل منتهی به فصل پاییز سال ۱۳۹۵نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولید کننده کل بخش معدن) منهای هفت است که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل تابستان ۱۳۹۵(۱۰.۱-درصد)، افزایش داشته است.

در فصل مورد بررسی بخش استخراج کانه های فلزی، بیشترین تاثیر را بر کاهش ۰.۸درصدی شاخص قیمت بخش معدن داشته است.

شاخص قیمت در بخش استخراج کانه‌های فلزی با ۱.۵ درصد کاهش نسبت به فصل قبل از عدد۱۹۳.۹ به عدد ۱۹۱.۱رسید. این کاهش بیشتر تحت تاثیر کاهش ۴.۷ درصدی فعالیت‌ استخراج سنگ های آهنی به وجود آمده است.

در فعالیت استخراج سنگ های آهنی، شاخص قیمت در فصل پاییز ۱۳۹۵ از رقم ۲۶۳.۳ به رقم ۲۵۱ رسید که به این ترتیب نسبت به فصل قبل به میزان ۴.۷ درصد کاهش نشان داده است. کاهش مذکور به طور عمده ناشی از کاهش قیمت ماده معدنی کنسانتره آهن است.

تغییرات شاخص قیمت در سایر فعالیت ها، تاثیر بسزایی در تغییر شاخص کل بخش معدن نداشته است.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج