هم اکنون اکثر میادین نفت و گاز ایران از جمله میدان نفتی پارسی، همانند بسیاری از میادین نفتی شناخته شده در جهان در فاز تخلیه به سر می‌برند.

به گزارش خبرگزاری موج، در سازندهای با ضریب تخلیه‌ شدگی بالا، فشار منفذی، پایین است همانند مخزن آسماری میدان پارسی. در این مخزن که در زمره پرشکاف ترین مخزن ایران به شمار می رود، در اثر سالها تولید با افت فشار زیادی روبرو شده است. بنابراین لزوم بکارگیری حفاری فروتعادلی در این نوع مخازن امری بدیهی است. استفاده از این فناوری برای چاههای افقی، شرایط مناسبی را برای تولید از سازندهایی که تولید از آنها به روش حفاری معمولی امکان پذیر و یا اقتصادی نیست، فراهم کرده که سرانجام به تولید منجر شده است. در این فرم از حفاری، فشار هیدرواستاتیکی ستون سیال کاهش می یابد که منجر به کاهش فشار ستون سیال درون چاه از فشار سازند می شود. حفاری فروتعادلی به صورت تصاعدی در سراسر جهان رو به افزایش است و به عنوان یک تکنیک به‌ منظور کاهش مشکلات آسیب سازند اطراف چاه و همچنین افزایش سرعت حفاری، جایگزین حفاری به روش فراتعادلی شده است. البته باید توجه داشت که حفاری فروتعادلی در بعضی شرایط نمی‌تواند موفقیت‌آمیز باشد. یکی از این شرایط که سبب بروز مشکلات متعددی از جمله هرزروی شدید سیال حفاری و خرابی موتورهای درون‌چاهی می‌شود، انجام همزمان حفاری فروتعادلی و حفاری انحرافی است. در مقاله «بررسی حفاری فروتعادلی در چاه انحرافی ٧٨ میدان پارسی» ضمن اشاره به مشکلات ناشی از همزمانی حفاری فروتعادلی و انحرافی، تکنیک های مؤثر برای جلوگیری از مشکلات پیشرو و کاهش آنها بیان شده است تا بتوان حفاری چاه را ایمن و طبق برنامه پیش برد.