حجم صادرات گاز به ترکیه از ابتدای امسال تاکنون با ١١ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه پارسال به بیش از ١, ٨ میلیارد مترمکعب رسید.

به گزارش خبرگزاری موج، سرپرست دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران اظهار کرد: طی ٨۶ روز امسال به طور متوسط روزانه ٢١,۵ میلیون مترمکعب گاز به ترکیه ارسال شده است. عبدالرضا ابراهیمیان با اشاره به حجم تزریق گاز به مخازن نفتی اظهار کرد: در بازه زمانی یادشده میزان تزریق گاز به مخازن نفتی از رشد بسیار خوبی برخوردار بوده و به چهار میلیارد و ۵۴٠ میلیون مترمکعب رسید. وی اعلام کرد: این میزان تزریق گاز به مخازن نفتی، ۵٠٠ میلیون متر مکعب بیشتر از برنامه مصوب شرکت ملی نفت ایران بوده و سبب صیانت از مخازن نیز خواهد شد. سرپرست دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران در ادامه به برداشت گاز از منابع اشاره کرد و گفت: حجم برداشت گاز از منابع طی ٨۶ روز امسال با پنج درصد افزایش نسبت به مدت مشابه پارسال به طور متوسط روزانه ۵۵١ میلیون مترمکعب بوده است. وی ادامه داد: در بازه زمانی یادشده، میزان مصرف گاز طبیعی در بخش‌ خانگی، تجاری و صنایع کوچک به‌طور متوسط ١٩۶ میلیون مترمکعب در روز بوده است که این مقدار نسبت به مدت مشابه پارسال ٩ درصد رشد داشته است. سرپرست دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران، میزان مصرف گاز طبیعی نیروگاههای کشور در ٨۶ روز امسال را به طور میانگین ١٧٢ میلیون مترمکعب اعلام کرد و گفت: حجم مصرف گاز در بخش صنایع کشور در بازه زمانی یادشده با چهار درصد افزایش نسبت به مدت مشابه پارسال به ٩٨ میلیون مترمکعب رسیده است. ابراهیمیان ادامه داد: در ٨۶ روزه ابتدایی امسال، حدود ٩۵ درصد سوخت مصرفی نیروگاهها از طریق گاز طبیعی تامین شده است. وی افزود: پارسال در مجموع حدود ٨٣ درصد از سوخت نیروگاهها با گاز طبیعی تامین شد و تا پایان سال نیز پیش‌بینی می‌شود ٩٣ درصد از سوخت مورد نیاز نیروگاهها توسط گاز طبیعی تامین شود.