هویت یکی دیگر از قربانیان حادثه مرگبار واژگونی اتوبوس سربازان در محور نی ریز شناسایی شد.

به گزارش خبرگزاری موج، هویت یکی دیگر از قربانیان حادثه مرگبار واژگونی اتوبوس سربازان در نی ریز از سوی پزشکی قانونی فارس شناسایی شد. بر این اساس هویت این فرد «محمدسعید تاجیک» فرزند میرسعید تبعه افغانستان است که خانواده وی با مراجعه به پزشکی قانونی نی‌ریز جسد را شناسایی کردند. همچنان هویت یک نفر دیگر شناسایی نشده و این در حالی است که اعلام کرده اند این جسد در قسمت بار بوده از این رو احتمال داده می شود وی هم افغانی است.