معاون سیاسی وزیر کشور با بیان اینکه همه وظیفه داریم از خانه احزاب حمایت کنیم، گفت: هیچ سخنرانی و میتینگ احزاب شناسنامه دار که اوج آن انتخابات مجلس دهم بود، بر هم نخورده است.

محمدحسین مقیمی در نخستین نشست سال دوم دور ششم خانه احزاب افزود: فعال کردن خانه احزاب یکی از اقدامات وزارت کشور در شروع کار دولت یازدهم فعال کردن خانه احزاب بود و تعدادی از احزاب بعنوان نماینده با وزارت کشور تعامل خوبی داشتند و جلساتی هم برگزار کردند. وی ادامه داد: در این جلسات مسائلی چون چگونگی تعطیل شدن خانه احزاب و تکرار نشدن آن، آسیب شناسی شد.  معاون سیاسی وزیر کشور تصریح کرد: درنهایت قرار شد خانه احزاب بعنوان یک تشکل صنفی بگونه ای اداره شود که همه احزاب همزمان در مدیریت خانه احزاب حضور داشته باشند و  نهایتا کل جریانها به سه دسته اصلاح طلبان، اصولگرایان و مستقلین تشکیل شده و به قید قرعه هر جریان در یک دوره یک ساله ریاست را برعهده بگیرند تا یک دوره فقط اصولگرایان ، یک دوره فقط اصلاح طلبان و دوره ای فقط مستقلین بر کرسی ریاست باشند. وی ادامه داد: جالب است موقع انتخابات مجلس دهم، اصولگرایان ریاست مجلس را عهده دار بودند و تا کنون گزارشی از شکایت ارائه نشده است. مقیمی با بیان اینکه رییس جمهور در همان روزهای نخست خانه احزاب را به منظور توسعه سیاسی وزارت کشور احیا کرد، ادامه داد: در این سه سال در این جهت فعالیت کردیم.

معاون سیاسی وزارت کشور با بیان اینکه همه احزاب شناسنامه دار کشور امروز فعالیتهای حزبی و نشست ها و سخنرانی های خود را انجام می دهند، خاطرنشان کرد: هیچ یک از فعالیتهای حزبی تا کنون به هم نخورده و اوج این فعالیتها در انتخابات مجلس دهم بود.