رئیس سازمان بسیج کارگری در اصفهان:

رئیس سازمان بسیج کارگری گفت: راه حل مشکلات کشور تحقق اقتصاد مقاومتی و افزایش تولید ملی است و بسیج کارگری نیز در همین…

جهانگیری:

معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر نیازمندی اقتصاد مقاومتی به نوآوری گفت: اقتصاد مقاومتی باید دانش بنیان شود و…

امام جمعه ماکو:

امام جمعه ماکو گفت: انتخاب دوباره شعار سال 96 بیانگر تحقق نیافتن «اقتصاد مقاومتی» مد نظر مقام معظم رهبری در سال قبل است.

سخنگوی دولت در اولین نشست خبری سال 96

محمدباقر نوبخت در اولین نشست خبری سال جدید, با مرور اتفاقات سال گذشته گفت: در سال 95 گزارش مقدماتی خزانه حاکی از ان…