معاون اول رئیس جمهور در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی:

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه نظام بانکی و بخش نفت اصلی ترین گرانیگاه دشمنی برای ضربه زدن به اقتصاد کشور بود،…