شاخص کل قیمت تولیدکننده در سال های ۱۳۹۱تا ۱۳۹۴ برابر با۱۲۲٫۷،۱۵۲٫۰،۱۷۰٫۱و ۱۷۲٫۷ بوده و درصد افزایش هر سال نسبت به سال پیش از آن برابر با ۲۲٫۷،۲۳٫۹،۱۱٫۹ و ۱٫۵ درصد بوده است.

به گزارش خبرگزاری موج، شاخص قیمت تولیدکننده (Producer price index) میانگین قیمت کالاها و خدماتی است که بنگاه ها به ازای تولید کالا و خدمات دریافت می کنند. شاخص قیمت تولیدکننده، یک شاخص پیش نگر است که با بررسی آن می توان از سطح تغییر قیمت ها در بازار کالا و خدمات مصرفی یا تورم اطلاع کسب کرد. مرکز آمار ایران گزارش شاخص قیمت تولیدکننده در بخش های کشاورزی، معدن، صنعت، بخش انرژی- برق و خدمات را در سال های ۱۳۹۰تا ۱۳۹۴ منتشر کرد. شاخص کل قیمت تولید کننده بر اساس میانگین وزنی رشته فعالیت های اقتصادی (طبقه بندی ISIC) محاسبه شده است. شاخص قیمت تولید کننده بخش کشاورزی در سال های ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳و ۱۳۹۴ به ترتیب برابر با ۱۴۶٫۷ ، ۲۰۶٫۲، ۲۱۴٫۰ و ۲۱۶٫۹ است که درصد افزایش هر سال نسبت به سال قبل از آن به ترتیب برابر با ۴۶٫۷، ۴۰٫۶، ۳٫۸ و ۱٫۳ درصد بوده است. شاخص قیمت تولید کننده بخش معدن در سال های ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳ به ترتیب برابر با ۱۲۳٫۵، ۱۶۲٫۵، ۲۱۳٫۳ است که درصد افزایش هر سال نسبت به سال قبل از آن به ترتیب برابر با ۲۳٫۵، ۳۱٫۵، ۳۱٫۳ درصد است. شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در سال ۱۳۹۴ برابر با ۲۰۶٫۲ است که نسبت به سال قبل ۳٫۳ درصد کاهش داشته است. شاخص قیمت تولید کننده بخش صنعت (ساخت) در سال های ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳ به ترتیب برابر با ۱۲۹٫۰، ۱۶۵٫۴ و ۱۹۲٫۰ است که درصد افزایش آن ها نسبت به سال قبل به ترتیب برابر با ۲۹ ، ۲۸٫۳ و ۱۶٫۱ درصد است. شاخص قیمت تولید کننده بخش صنعت(ساخت) در سال ۱۳۹۴ برابر با ۱۹۱٫۰ است و نسبت به سال قبل ۰٫۵ درصد کاهش داشته است. شاخص قیمت تولیدکننده بخش انرژی- برق در سال های ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳ به ترتیب برابر با ۱۲۰٫۸، ۱۳۹٫۱ و ۱۷۳٫۸ است که درصد افزایش آن ها نسبت به سال قبل به ترتیب برابر با ۲۰٫۸، ۱۵٫۱ و ۵۲ است. شاخص قیمت تولید کننده بخش انرژی- برق در سال ۱۳۹۴ برابر با ۱۵۹٫۷ است و نسبت به سال قبل ۸٫۲ درصد کاهش داشته است. شاخص قیمت تولیدکننده بخش خدمات در سال های ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ به ترتیب برابر با ۱۰۷٫۶، ۱۱۹٫۳ و ۱۳۰٫۲ و ۱۳۶٫۹ است که درصد افزایش آن ها نسبت به سال قبل به ترتیب برابر با ۷٫۶، ۱۰٫۸، ۹٫۲ و ۵٫۱ درصد است