طبق آمار گمرک در ۳ ماه منتهی به خرداد سال ۹۵, حدود ۳۶۹ تن پنکه صادر شده است.

به گزارش خبرگزاری موج، طبق آمار گمرک در ۳ ماه منتهی به خرداد سال ۹۵, حدود ۳۶۹ تن پنکه صادر شده است گفتنی است که این تعداد به ارزش دلاری ۱,۱۴۰,۰۳۳ و ارزش ریالی ۳۴,۶۱۸,۴۲۳,۵۹۶ برای کشور ارز آوری داشته است.  
ماه کشورطرف معامله وزن(کیلوگرم) ارزش ریالی ارزش دلاری
۱ آذربایجان ۶۸۸ ۶۸,۳۲۲, ۹۶۰ ۲,۲۵۶
۱ افغانستان ۳,۴۶۲ ۳۱۴,۴۸۴, ۹۶۰ ۱۰,۳۸۶
۱ تاجیکستان ۵۲۰ ۴۷,۲۲۹, ۰۰۰ ۱,۵۶۰
۱ عراق ۴۳,۱۰۲ ۳,۹۱۴, ۲۹۰,۶۵۰ ۱۲۹,۲۹۲
۱ عراق ۱۵,۰۰۰ ۱,۲۸۲, ۷۸۱,۷۴۵ ۴۲,۳۵۷
۱ فدراسیون روسیه ۱۲,۰۰۰ ۱,۰۸۹, ۹۰۰,۰۰۰ ۳۶,۰۰۰
۲ گرجستان ۱,۲۷۱ ۱۱۵,۵۴۷, ۹۰۴ ۳,۸۱۳
۲ آذربایجان ۷,۹۸۲ ۴۴۷,۱۴۱, ۱۴۱ ۱۴,۷۴۹
۲ ارمنستان ۸۳۰ ۷۵,۵۶۹, ۰۱۰ ۲,۴۹۰
۲ افغانستان ۲۳,۳۳۲ ۲,۲۶۴, ۳۱۷,۲۲۶ ۷۴,۶۲۳
۲ ترکمنستان ۴,۶۳۲ ۴۲۱,۴۰۵, ۳۴۴ ۱۳,۸۹۶
۲ عراق ۱۱۰,۱۷۱ ۱۰,۰۲۱, ۳۰۸,۰۶۶ ۳۳۰,۵۰۷
۲ فدراسیون روسیه ۱۰,۷۵۰ ۹۷۸,۰۰۰, ۰۰۰ ۳۲,۲۵۰
۲ کویت ۱۵۷ ۶۰,۵۹۲, ۰۰۰ ۲,۰۰۰
۳ گرجستان ۲,۳۲۵ ۲۱۲,۴۹۷, ۸۷۸ ۶,۹۷۵
۳ گرجستان ۱۸۱ ۱۶,۴۹۰, ۹۱۰ ۵۴۳
۳ آذربایجان ۳,۵۷۰ ۱۶۶,۱۵۷, ۰۹۲ ۵,۴۵۶
۳ افغانستان ۱۰۰ ۹,۱۵۹, ۰۰۰ ۳۰۰
۳ افغانستان ۲۵,۰۶۵ ۲,۲۹۷, ۱۴۹,۰۶۴ ۷۵,۳۸۶
۳ ترکیه ۱,۸۰۰ ۳۲۸,۷۴۱, ۲۰۰ ۱۰,۸۰۰
۳ عراق ۱,۷۵۰ ۱,۰۷۲, ۹۷۴,۷۵۰ ۳۵,۲۵۰
۳ عراق ۸۹,۳۱۶ ۸,۱۶۰, ۳۹۸,۶۵۲ ۲۶۷,۹۴۸
۳ عراق ۵,۰۰۰ ۴۵۶,۵۸۵, ۰۰۰ ۱۵,۰۰۰
۳ فدراسیون روسیه ۶,۵۴۹ ۷۹۷,۳۸۰, ۰۴۴ ۲۶,۱۹۶