در حالی برگزاری انتخابات انجمن قطعه سازان نیازمند رأی دیوان عدالت اداری است که فراخوان برگزاری مجدد آن در ۲۷ تیر اعلام شده است.

به گزارش خبرگزاری موج، بر اساس گزارشات علیرغم پنج مرحله انتشار آگهی دعوت از اعضا برای برگزاری مجمع انتخاباتی انجمن قطعه سازان هنوز این موضوع محقق نشده است.

البته با وجود آنکه اداره کل سازمان های کارگری و کارفرمایی در نامه ای به دیوان عدالت اداری در مورد ادامه برگزاری مجمع و تجدید انتخابات کسب تکلیف نموده است عده‌ای از اعضا بدون توجه به موارد قانونی اعلام شده طی فراخوانی اقدام به برگزاری مجمع در تاریخ ۲۷ تیر ۱۳۹۵ نموده اند که با توجه به موارد اعلام شده آن هم بدون حضور نمایندگان مراجع رسمی؛ علی الخصوص نمایندگان اداره کار اعلام گردیده کاملا غیر قانونی می باشد.