مرکز آمار ایران شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی کشور در خرداد سال ۱۳۹۵ را منتشر کرد که بر اساس آن تورم خرداد ۸.۸ درصد و تورم نقطه‌ای ۵.۷ درصد بوده است.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از مرکز آمار ایران، شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی کشور در خرداد سال ۱۳۹۵ منتشر شد.

شاخص کل(بر مبنای ۱۰۰ = ۱۳۹۰) در خردادماه سال ۱۳۹۵ عدد ۲۳۵٫۱ را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل ۰٫۶ درصد افزایش داشته است. افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل(تورم نقطه به نقطه) ۵٫۷ درصد می‌باشد که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل(۵٫۹) کاهش یافته است. درصد تغییرات شاخص کل در دوازده ماه منتهی به خردادماه سال ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل(نرخ تورم روستایی) ۸٫۸ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۳۹۵(۹٫۴) کاهش یافته است.

شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در این ماه به رقم ۲۵۴٫۴ رسید که نسبت به ماه قبل ۰٫۹ درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» در ماه مورد بررسی به عدد ۲۵۰٫۵ رسید که نسبت به ماه قبل ۰٫۸ درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳٫۸ درصد افزایش نشان می‌دهد و نرخ تورم دوازده ماهه این گروه ۷٫۹ درصد است. شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴٫۲ درصد افزایش نشان می‌دهد و درصد تغییرات این گروه در دوازده ماه منتهی به خردادماه ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۷٫۷ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۳۹۵(۸٫۶) کاهش یافته است.

شاخص گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» در خردادماه ۱۳۹۵ به رقم ۲۲۲٫۱ رسید که ۰٫۵ درصد نسبت به ماه قبل افزایش نشان می‌دهد. میزان افزایش شاخص گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶٫۹ درصد بوده است و نرخ تورم دوازده ماه منتهی به خرداد ماه سال ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه ۹٫۷ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۳۹۵(۱۰٫۱) کاهش یافته است.

شاخص قیمت روستایی

دوره زمانی شاخص کل خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات کالاهای غیر خوراکی و خدمات
اردیبهشت ۱۳۹۵ ۲۳۳٫۶ ۲۵۲٫۲ ۲۲۱٫۱
خرداد ۱۳۹۵ ۲۳۵٫۱ ۲۵۴٫۴ ۲۲۲٫۱

درصد تغییر ماهانه شاخص

دوره زمانی شاخص کل خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات کالاهای غیر خوراکی و خدمات
اردیبهشت ۱۳۹۵ ۰٫۴ - ۱٫۵ - ۰٫۵
خرداد ۱۳۹۵ ۰٫۶ ۰٫۹ ۰٫۵

تغییرات شاخص نسبت به ماه مشابه سال قبل

دوره زمانی شاخص کل خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات کالاهای غیر خوراکی و خدمات
اردیبهشت ۱۳۹۵ ۵٫۹ ۳٫۴ ۷٫۹
خرداد ۱۳۹۵ ۵٫۷ ۴٫۳ ۶٫۹

تورم ۱۲ ماهه شاخص

دوره زمانی شاخص کل خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات کالاهای غیر خوراکی و خدمات
اردیبهشت ۱۳۹۵ ۹٫۴ ۸٫۶ ۱۰٫۱
خرداد ۱۳۹۵ ۸٫۸ ۷٫۷ ۹٫۷