طبق اعلام رئیس کل سازمان امور مالیاتی صاحبان مشاغلی که تا پایان خرداد نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی خود اقدام کنند مشمول شرایط توافق سازمان امور مالیاتی با اصناف می شوند.

به گزارش خبرگزاری موج تقوی نژاد با اشاره به توافق امسال سازمان امور مالیاتی کشور با اصناف کشور، گفت: این توافق با در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی سال گذشته و به منظور حمایت از بخش تولید و تکریم مودیان مالیاتی انجام گرفته است. وی افزود: در شرایط توافق سازمان امور مالیاتی با اصناف عنوان شده است که مودیانی که اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۴ خود را با تکمیل خلاصه وضعیت درآمد و هزینه به‌صورت الکترونیکی از طریق سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی به نشانی WWW.TAX.GOV.IR، در موعد مقرر قانونی تسلیم نمایند مشمول توافق هستند. رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه بر اساس توافق، میزان مالیات عملکرد سال ۱۳۹۴ صاحبان مشاغل، به میزان مالیات قطعی شده سال ۱۳۹۳ تعیین می‌گردد، ادامه داد: مودیانی که مالیات عملکرد سال ۱۳۹۳ آن‌ها تا تاریخ تسلیم اظهارنامه قطعی نشده است (به‌استثنای مودیانی که پرونده آن‌ها برای عملکرد ۱۳۹۳ به‌عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرارگرفته است)، مالیات قطعی عملکرد سال ۱۳۹۲ آن‌ها با رعایت درصد رشد موضوع‌بند ۵ دستورالعمل ۲۰۰/۹۴/۵۰۵ در تاریخ ۲۵ خرداد ۱۳۹۴ (تا مبلغ ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال مالیات سال ۱۳۹۲ با رشد ۸ درصد- از مبلغ ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۱ ریال تا مبلغ ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال مالیات با رشد ۱۲ درصد و مازاد ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال با رشد ۱۸ درصد) مبنای مالیات مورد توافق قرار می‌گیرد. تقوی نژاد خاطرنشان کرد: مودیانی که نسبت به پرداخت کل مالیات متعلق به همراه اظهارنامه اقدام کنند حداکثر تا تاریخ ۱۵ تیر ۱۳۹۵ برگ مالیات قطعی آن‌ها صادر خواهد شد و مودیانی که بخشی از مالیات را به همراه اظهارنامه و باقی‌مانده مالیات متعلق را تا پایان تیر پرداخت نمایند، برگ مالیات قطعی آن‌ها تا ۱۵ شهریور ۱۳۹۵ صادر خواهد شد.