مرکز آمار ایران از افزایش ۲.۲۵ درصدی شاخص قیمت تولید زراعت، باغداری و دامداری در چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل(نرخ تورم سالانه) خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج، مرکز آمار ایران گزارش شاخص قیمت تولیدکننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی فصل زمستان ۱۳۹۴ را منتشر کرد. شاخص قیمت تولیدکننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی (برمبنای ۱۰۰=۱۳۹۰) در فصل زمستان سال ۱۳۹۴ برابر است با ۱۷۷٫۹۰ که نسبت به فصل قبل ۱۶٫۹۰ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۱٫۴۲ درصد کاهش یافته است. درصد تغییر چهار فصل منتهی به فصل جاری نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) برابر با ۲٫۲۵ درصد افزایش است. تغییرات شاخص بخش‌های زراعت، باغداری و دامداری سنتی نیز به شرح ذیل است: شاخص گروه «غلات» در فصل زمستان سال ۱۳۹۴ برابر ۲۲۱٫۰۲ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۰٫۰۱ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز با ۱٫۹۰ درصد افزایش می‌‌باشد. شاخص گروه «سبزیجات»‌در فصل زمستان سال ۱۳۹۴ برابر ۱۶۰٫۳۵ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۷٫۶۴ درصد افزایش یافته است میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ۲٫۸۷ درصد کاهش است. شاخص گروه «میوه‌ها و میوه‌‌های آجیلی» در فصل زمستان سال ۱۳۹۴ برابر ۱۹۶٫۸۴ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۲۲٫۰۶ درصد کاهش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ۰٫۱۲ درصد افزایش می‌باشد. شاخص گروه «گیاهان در ساخت شکر» در فصل زمستان سال ۱۳۹۴ برابر ۱۸۶٫۷۹ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۳۱٫۵۵ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ۱۱٫۸۴ درصد افزایش است. شاخص گروه «مواد خام طبقه‌بندی شده»‌ در فصل زمستان سال ۱۳۹۴ برابر با ۱۵۰٫۳۵ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۰٫۴۶ درصد کاهش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ۱۳٫۳۴ درصد افزایش می‌باشد. شاخص گروه «حیوانات و محصولات حیوانی» در فصل زمستان سال ۱۳۹۴ برابر با ۱۷۶٫۳۵ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۲٫۵۴ درصد افزایش یافته است میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر ۲٫۳۷ درصد افزایش است.