عملکرد ۷۹ هزار میلیارد تومانی درآمد مالیاتی در سال ۹۴ نشان می‌دهد، این رقم نسبت به مصوب بودجه حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان کمتر محقق شده است.

به گزارش خبرگزاری موج، براساس گزارش بانک مرکزی، از درآمدهای مالیاتی دولت آمارها نشان می‌دهد از ۸۸ هزار و ۳۸۵ میلیارد تومان مصوب بودجه سال ۹۴ بالغ بر ۷۹ هزار و ۱۸۹ میلیارد تومان آن در ۱۲ ماه سال گذشته محقق شده است. بنابراین حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان از درآمدهای مالیاتی محقق نشد. براساس این گزارش، رقم مالیات بر درآمد بیش از مصوب یعنی ۱۱ هزار و ۷۸۱ میلیارد تومان مالیات بر ثروت، ۲ هزار و ۴۱۵ میلیارد تومان وصول شده و سرجمع مالیات‌های مستقیم ۴۲ هزار و ۹۶۰ میلیارد تومان بوده است که رقم مصوب این سال ۴۳ هزار و ۸۲۹ میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود. همچنین در ۱۲ ماه سال ۹۴ مبلغ ۱۳ هزار و ۷۳۰ میلیارد تومان مالیات بر واردات در نظر گرفته شده بود که از این میزان ۱۱ هزار و ۵۵۴ میلیارد تومان وصول شده است. آمارها نشان می‌دهد که مالیات بر ارزش افزوده از ۲۴ هزار و ۸۴۹ میلیارد تومان مصوب با کسر حدود ۵ هزار میلیارد تومان بالغ بر ۱۹ هزار و ۷۴۱ میلیارد تومان آن وصول شده است. براساس این گزارش فروش سیگار ۲۵۸ میلیارد تومان برای دولت مالیات به همراه داشته است. طبق این گزارش، جمع مالیات‌های غیر مستقیم ۴۴ هزار و ۵۵۶ میلیارد تومان مصوب شده بود که ۳۶ هزار و ۲۲۸ میلیارد تومان به دست آمد و این رقم نشان می‌دهد بالغ بر ۸ هزار میلیارد تومان مالیات این بخش محقق نشده است. مالیات مستقیم و غیر مستقیم سال ۹۲ بالغ بر ۴۹ هزار و ۴۲۴ میلیارد تومان، سال ۹۳ بالغ بر ۷۰ هزار و ۹۶۵ میلیارد تومان و سال گذشته ۷۹ هزار و ۱۸۹ میلیارد تومان بوده است. همچنین طبق این گزارش، مالیات مشاغل ۳ هزار و ر ۱۹۴ میلیارد تومان وصول شده است که رقم پیش‌بینی آن ۳ هزار و ۷۹۸ میلیارد تومان تعیین شده است.