معاون اول رئیس جمهوری تصویب نامه هیات وزیران درخصوص تخصیص اعتبار به مبلغ ۲۰ میلیارد ریال به صورت هزینه ای به منظور پرداخت هزینه های انبارداری گمرک را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، بر اساس این ابلاغیه مبلغ ۲۰ میلیارد ریال به صورت هزینه ای از محل اعتبارات جز(۱) ردیف(۵۱۰۰۰۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور تحت عنوان هزینه های پیش بینی نشده – کمک به منظور پرداخت هزینه های انبارداری موضوع تبصره(۲) ماده(۴۵) قانون امور گمرکی در اختیار گمرک جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد تا برابر قوانین و مقررات هزینه شود.

اسحاق جهانگیری این مقرره را که در جلسه مورخ ۱۳۹۵٫۰۵٫۳۱ هیات وزیران تصویب شده بود با شماره ۶۷۱۶۶ مورخ ۱۳۹۵٫۰۶٫۰۴ ابلاغ کرد.