آمار بانک مرکزی از خرده فروشی ۱۱ گروه مواد خوراکی در هفته منتهی به ۲۲ مرداد ماه جاری در تهران نشان می دهد قیمت گوشت قرمز ثابت بوده و نرخ گوشت مرغ ۶٫۹ درصد کاهش یافته است.

به گزارش خبرگزاری موج، جداول آماری بانک مرکزی از میانگین قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران نشان می دهد قیمت هفت گروه کالایی افزایش یافته، سه گروه ثابت مانده و یک گروه نیز کاهش داشته است. بر این اساس در دوره گفته شده، میانگین قیمت تخم مرغ ۴٫۸ درصد، برنج ۰٫۴ درصد، حبوب ۱٫۶ درصد، میوه های تازه ۰٫۲ درصد، سبزی های تازه ۳ درصد، قند و شکر ۱٫۵ درصد و روغن نباتی ۱٫۴ درصد افزایش داشته است. قیمت گروه لبنیات، گوشت قرمز و چای در هفته یاد شده ثابت مانده و گوشت مرغ کاهش ۶٫۹ درصدی را تجربه کرده است. * لبنیات و تخم مرغدر گروه لبنیات بهای تمام اقلام این گروه نسبت به هفته قبل بدون تغییر بود. قیمت تخم مرغ معادل ۴٫۸ درصد افزایش داشت و شانه ای ۹۹ هزار تا ۱۱۰ هزار ریال فروش رفت.* برنج و حبوبدر این هفته در گروه برنج بهای برنج داخله درجه دو معادل ۲٫۳ درصد افزایش یافت و قیمت سایر اقلام این گروه ثابت بود. در گروه حبوب بهای لپه نخود بدون تغییر بود، قیمت نخود معادل ۰٫۱ درصد کاهش و بهای سایر اقلام این گروه بین ۰٫۶ درصد تا ۶٫۷ درصد افزایش داشت.* میوه ها و سبزی های تازهدر هفته مورد بررسی در میادین زیر نظر شهرداری گیلاس عرضه نمی شد. سایر اقلام میوه و سبزی تازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی در مقایسه با سایر میوه فروشی ها متفاوت بودند به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره بار عرضه می شدند. میوه فروشی های سطح شهر اقلام میوه و سبزی تازه عرضه می کردند که در گروه میوه های تازه قیمت هلو معادل ۲٫۵ درصد، انگور ۱۴٫۱ درصد و موز ۱٫۲ درصد کاهش ولی بهای سایر اقلام این گروه بین ۱٫۶ درصد تا ۲۲٫۶ درصد افزایش یافت. در گروه سبزی های تازه قیمت خیار معادل ۱۴٫۹ درصد، بادنجان و سبزی های برگی هر کدام ۰٫۹ درصد افزایش و بهای سایر اقلام این گروه بین ۰٫۳ درصد تا ۲٫۷ درصد کاهش داشت.* گوشت قرمز و گوشت مرغدر هفته مورد گزارش قیمت گوشت گوسفند و گوشت تازه گاو و گوساله ثابت بود و بهای گوشت مرغ معادل ۶٫۹ درصد کاهش یافت.* قند شکر چای و روغن نباتیدر هفته یاد شده قیمت قند معادل ۱٫۵ درصد، شکر ۱٫۶ درصد، روغن نباتی جامد ۲٫۲ درصد و روغن نباتی مایع ۰٫۸ درصد افزایش داشت و بهای چای خارجی بدون تغییر بود.* تغییر سالانه براساس اعلام بانک مرکزی در یکساله منتهی به بیست و دوم مرداد ماه، گروه لبنیات ۳٫۵ درصد، تخم مرغ ۲۵٫۹ درصد، برنج ۴۵٫۳ درصد، حبوب ۲۸٫۳ درصد، میوه های تازه ۱۷٫۶ درصد، گوشت قرمز ۰٫۳ درصد، گوشت مرغ ۱۸ درصد، قند و شکر ۶۹٫۲ درصد، چای ۱۴٫۸ درصد و روغن نباتی ۰٫۲ درصد افزایش قیمت و نرخ گروه سبزی های تازه ۵٫۴ درصد کاهش داشتند.