طبق آمار گمرک در ۲ ماه منتهی به اردیبهشت سال ۹۵ حدود ۸۳ تن دستگاه خودپرداز وارد کشور شده است.

به گزارش خبرگزاری موج، طبق آمار گمرک در ۲ ماه منتهی به اردیبهشت سال ۹۵, حدود ۸۳ تن دستگاه خودپرداز وارد کشور شده است. گفتنی است که این تعداد به ارزش دلاری ۱,۷۰۸,۴۷۶ و ارزش ریالی ۵۱,۷۳۹,۳۸۸,۹۰۷ وارد کشور شده است.  
ماه کشورطرف معامله وزن(ک. گ) ارزش ریالی ارزش دلاری
۱ چین ۲,۶۰۵ ۸۴۸,۵۱۲, ۵۰۰ ۲۸,۰۲۷
۱ ترکیه ۲۸,۹۶۰ ۷,۱۷۲, ۵۳۰,۱۴۰ ۲۳۷,۱۹۱
۱ جمهوری کره ۱۰,۰۷۴ ۱۰,۳۱۳, ۰۳۱,۶۲۲ ۳۴۰,۹۵۲
۲ چین ۲۴,۷۸۰ ۲۷,۲۴۲, ۸۱۲,۸۲۰ ۸۹۹,۱۰۵
۲ امارات متحده عربی ۲,۶۵۲ ۱,۶۰۷, ۱۳۰,۲۲۵ ۵۲,۹۹۳
۲ ترکیه ۱۳,۴۱۰ ۴,۵۵۵, ۳۷۱,۶۰۰ ۱۵۰,۲۰۸