اداره کل مدیریت ریسک و تطبیق با ساختار و ترکیب جدید در بانک ملی ایران آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، بانک ملی ایران در راستای اجرای کامل مقررات و ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و الزامات بین‌المللی حاکم بر ایجاد واحد ریسک و تطبیق در یک موسسه اعتباری و به منظور حضور موفق‌تر در عرصه‌های داخلی و همچنین بین‌المللی در شرایط پساتحریم و با تصویب هیأت مدیره بانک، نسبت به ارتقای واحد ریسک از معاونت اداره کل به یک اداره کل مستقل اقدام و واحد مستقلی را تحت عنوان اداره کل مدیریت ریسک و تطبیق، تحت نظارت مستقیم مدیریت عامل بانک در ساختار سازمانی بانک ایجاد نمود. این اداره کل در حال حاضر با ساختار و ترکیب جدید متشکل از کارشناسان خبره بانکی فعالیت خود را آغاز کرده است و وظیفه مدیریت انواع ریسک‌های بانکی و تطبیق یا سازگاری عملیات بانکی با قوانین، مقررات و استانداردها (داخلی و بین‌المللی) که نقش کلیدی در موفقیت بانک ایفا می‌نمایند، را عهده‌دار می‌باشد.