نسبت چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله شده در سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۴ از نظر تعداد ۳٫۳ درصد و مبلغ ۲٫۵ درصد است؛ نسبت مبلغی چک های برگشتی در سه ماهه سوم سال گذشته ۲٫۹ درصد بوده است.

به گزارش خبرگزاری موج، وضعیت چک‌های مبادله شده از نظر تعداد و مبلغ در مقطع ۳ ماهه دی لغایت اسفند ۱۳۹۴ به ترتیب ۷۹ میلیون فقره به مبلغ ۱۹۵ ۱۲ هزارمیلیارد ریال با میانگین مبلغ ۱۵۴ میلیون ریال است. از این تعداد جمعاً ۲٫۶ میلیون فقره چک‌ به مبلغ ۳۱۰ هزارمیلیارد ریال برگشتی با میانگین مبلغ ۱۱۹ میلیون ریال طی دوره مذکور بوده است.(جدول ۱).بر اساس جدول ۱ مشاهده می‌شود که سهم چک‌های برگشتی اشخاص حقیقی به کل چک‌های مبادله شده از نظر تعداد ۳٫۲ درصد و از نظر مبلغ ۲٫۲ درصد و سهم چک‌های برگشتی اشخاص حقوقی از نظر تعداد ۰٫۱ درصد و از نظر مبلغ ۰٫۳ درصد است. طی ۳ ماهه منتهی به اسفندماه ۱۳۹۴ از مجموع ۲٫۶ میلیون فقره چک برگشت شده، تعداد ۰٫۶ میلیون فقره چک برگشتی از سوی صاحبان حساب، رفع سوءاثر شده و بر این اساس مانده چک‌های برگشتی به ۲٫۰ میلیون فقره کاهش یافته که این امر موجب کاهش نسبت مانده چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله شده از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب به ۲٫۵ و ۲٫۰ درصد شده است.جدول شماره ۲ نمایانگر مجموع کل تراکنش‌های شبکه بانکی از طریقخودپرداز، ساتنا و پایا، پایانه شعب و فروشگاهی، اینترنت بانک و تلفن‌بانک طی ۳ ماهه چهارم سال ۱۳۹۴ بوده که مجموعاً ۰۸۹ ۴ میلیون تراکنش به مبلغ ۶۵۲ ۲۰ هزار میلیارد ریال(میانگین هر تراکنش ۵ میلیون ریال) انجام پذیرفته است.همانطور که در جدول ۳ مشاهده می‌شود علی‌رغم آنکه سهم چک‌های مبادله شده نسبت به مجموع نقل و انتقالات از نظر تعدادی ۱٫۹ درصد می باشد، از نظر مبلغی سهم قابل توجه ۳۷٫۱ درصد را به خود اختصاص داده است.