سموم قاچاقی با عنوان Metal folian۸۰۰WG، Dicalm۸۳۰WG و F۸۳۰WG توزیع شده است که مورد تأیید سازمان حفظ نباتات کشور نیست.

به گزارش خبرگزاری موجبه نقل از سازمان حفظ نباتات کشور، این سازمان با اعلام اطلاعیه‌ای ورود ترکیبات غیرمجازی با عنوانMetal folian۸۰۰WG،Dicalm۸۳۰WGوF۸۳۰WGبا برچسب اصلی انگلیسی و برجسب الحاقی شرکت توسعه سبز پایدار را از مجاری غیرقانونی تلقی کرد.

همچنین در این اطلاعیه آمده است: این سموم فارغ از اقدامات نظارتی حفظ نباتات تدارک و توزیع شده است.

لازم به ذکر است، به بهره‌برداران توصیه می‌شود که از تهیه، توزیع و مصرف ترکیبات فوق خودداری کنند.