طرح های صنعتی کوچک، متوسط و بزرگ استان همدان در سه ماه نخست سال جاری حدود ٩٧ میلیارد ریال تسهیلات از بانک صنعت و معدن دریافت کردند.

به گزارش خبرگزاری موج، تسهیلات در بهار امسال به ٢ طرح بزرگ و ٧ طرح کوچک و متوسط در استان یاد شده تخصیص یافت. سهم ٢ طرح بزرگ این استان از تسهیلات یاد شده ۴٧ میلیارد ریال و سهم ٧ طرح متوسط و کوچک حدود ۵٠ میلیارد ریال بوده است. گفتنی است بانک صنعت و معدن در سه ماه نخست امسال در مجموع ١١هزار میلیارد ریال تسهیلات به ۵٣٨ طرح صنعتی کوچک، متوسط و بزرگ در استان های مختلف کشور پرداخته است.