بیمه آسیا برای دهمین سال متوالی خبرنگاران حوزه بیمه رسانه های جمعی کشور را تحت پوشش بیمه حوادثگروهی قرار داد.

به گزارش خبرگزاری موج، در اطلاعیه ای با تبریک روز خبرنگار و با اشاره به احتمال بروز حوادث در فعالیت های خبررسانی و اطلاع رسانی، اعلام کرد:بیمه آسیا از سال ۱۳۸۶ و در جهت تقدیر ، قدردانی و رفع نگرانی و دغدغه خبرنگاران در مواقع بروز حوادث ،خبرنگاران حوزه بیمه رسانه های جمعی کشوررا تحت پوشش بیمه حوادث گروهی قرار داده است. بنا براین اطلاعیه، خبرنگاران حوزه بیمه رسانه های جمعی کشور برای دهمین سال متوالی به مدت یک سال از تاریخ ۱۳۹۵/۵ / ۱۷ تا ۱۳۹۶/۵ / ۱۷ در مقابل فوت، نقص عضو یا از کار افتادگی دائم(کلی و جزئی) و هزینه های پزشکی ناشی از حادثه تحت پوشش بیمه عمرو حوادثگروهی بیمه آسیا قرار دارند.