کوروش پرویزیان گفت: توقعات در دولت های مختلف از بانک ها بالاتر رفته اما انتظار می رود پایگاه خبری ایبنا بتواند به درستی نارسایی های شبکه بانکی را عنوان کند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج کوروش پرویزیان با بیان اینکه بحران مشروعیت بحران بزرگی است افزود: این بحران زایده نظام بانکی ما نیست. جامعه انتظار دارند تا به مسائل درستی از نظام بانکی را پاسخ دهند. وی خاطرنشان کرد: شبکه بانکی باید خود از یک ظرفیت سازی انجام دهد و منتظر دست غیب برای کمک نباشد. پرویزیان ادامه داد: بعد از بحران مالی، اعتباری جهان بحث های مختلفی از جمله ورود دولت ها برای حل این مسئله و تزریق ۷۰۰ میلیارد دلار از سوی دولت آمریکا برای رفع این بحران بخشی از فعالیت ها برای حل این مسئله بود. اما هیچ کمکی برای رفع محدودیت ها به شبکه بانکی ایران نشده است. وی با اشاره به اینکه ما باید اخبار درست و صحیح را تولید کنیم بیان کرد: گروه هایی اخبار کذب و ناامیدکننده را در شبکه های اجتماعی تولید می کنند. ما باید با ایجاد این پایگاه جلوی سرعت انتقال این اخبار کذب را بگیریم.