دبیر شواری عالی مناطق آزاد و وی‍ژه اقتصادی با بیان این که فقر زدایی و توسعه همه جانبه در مناطق آزاد آزمونی برای توسعه همه جانبه کشور است، گفت: مناطق آزاد می توانند نقش زیادی در رشد و توسعه اقتصادی داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری موج، اکبر ترکان افزود: محرومیت زدایی در مناطق آزاد کشور می تواند آزمونی مناسب برای توسعه ایران ۱۴۰۰ باشد. وی اظهار داشت: توسعه و محرومیت زدایی در مناطق کوچکی همچون مناطق آزاد می تواند الگوی مناسب برای توسعه همه جانبه کشور است. دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: تسهیل روندتولید، توسعه صادرات، انتقال فناوری و تامین نیاز کشور از اهداف مناطق آزاد در چارچوب اقتصاد مقاومتی است. وی افزود: جهت گیری مناطق آزاد کشور در اقتصاد مقاومتی مد نظر مقام معظم رهبری شامل تسهیل روند تولید، حمایت از سرمایه گذاری پایدار و افزایش صادرات کالاست. ترکان اظهار داشت: اهتمام دولت بر حمایت از تولید و رونق اقتصادی در کشور است و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بستری برای عملیاتی کردن این اهداف است. وی تصریح کرد: مناطق آزاد سر پل ارتباطات اقتصادی و صادرات به خارج هستند که باید از ظرفیت های این مناطق بیشتر استفاده شود. دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جذب سرمایه گذاران برای توسعه مناطق آزاد را یک راهبرد اساسی در برنامه جمهوری اسلامی ایران بیان کرد و افزود: سیاست دولت بر ایجاد فرصت های مناسب برای جذب سرمایه ها همراه با فناوری پیشرفته، جهت توسعه و رشد مناطق آزاد مبتنی شده است. وی در ادامه با اشاره به اینکه مقوله کارآفرینی یکی از کلیدی ترین ملزومات رشد و توسعه اقتصادی در هر کشوری است، اظهار داشت : شناسایی وایجاد فضای مناسب برای رشد فعالیت های کارآفرینانه همواره مورد توجه صاحبنظران است از اینرو مناطق آزاد از بسترهای حیاتی برای رشد و گسترش فعالیت های کارآفرینانه به شمار می روند. ترکان بیان داشت: توسعه اقتصادی نیازمند سرمایه گذاری در بخش ها و فعالیت های مختلف اقتصادی است بدون سرمایه گذاری در طرح های زیربنایی و روبنایی نمی توان انتظار گسترش اشتغال، تولید و رفاه اقتصادی را داشت. وی گفت: مناطق آزاد می تواند همانند پلی به سوی جهان خارج موجب افزایش مبادلات تجاری در یک کشور باشد و تجارت داخلی را نیز تحت تاثیر قرار دهد وهمچنین با جذب برخی تخصص های فنی و سرمایه ای مورد نیاز و در کنار آن جذب فناوری و سرمایه های خارجی موجب توسعه در صنعت و تولیدات کشور شود و از این طریق درتجارت داخلی کشور نیز تاثیر بگذارد. دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی افزود : در کشور ایران نیز مناطق آزاد می توانند نقش زیادی در رشد و توسعه اقتصادی داشته باشند. تاسیس مناطق آزاد یکی از مهمترین رویکردهای دولت در کشور است که به منظور تسریع در امور زیربنایی، عمرانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا و حضور فعال در بازار های جهانی و منطقه ای تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات و... تاسیس شده اند.