شهرداری تهران در زمستان ۱۳۹۴ تعداد ۱۸۰۲ پروانه ی احداثساختمان صادر کرده است که نسبت به فصل قبل از آن حدود ۴٫۱ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال ۱۳۹۴ حدود ۲۵٫۱ درصد کاهش داشته است.

به گزارش خبرگزاری موج، براساس اطلاعات پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری های کشوردر زمستان ۱۳۹۴که مرکز آمارایران منتشر کرد، مجموع مساحت زمین پروانه های صادرشده برای احداث ساختمان در حدود ۵۷۸٫۴ هزار مترمربع بوده است که نسبت به فصل گذشته حدود ۵۳٫۳ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۲۹٫۵ درصد کاهش داشته است. میانگین مساحت زمین در هر پروانه احداث ساختمان ۳۲۱ مترمربع بوده است.
تعداد واحدهای مسکونی پیش بینی شده در پروانه های صادر شده برای احداثساختمان توسط شهرداری تهران در زمستان سال ۱۳۹۴ نسبت به زمستان قبل از آن ۳۰٫۲ درصد کاهش و در شهرداری های کل کشور ۱۹٫۶ درصد کاهش داشته است. براساس بررسی نتایج این طرح در شهر تهران، در زمستان سال ۱۳۹۴ تعداد ۱۳ هزار و ۵۴۲ واحد مسکونی در پروانه های صادرشده برای احداثساختمان از سوی شهرداری تهران، پیش بینی شده است که نسبت به فصل گذشته حدود ۱۵٫۷ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۳۰٫۲ درصد کاهش داشته است. ‏ میانگین تعداد واحد مسکونی برای هر یک از این پروانه ها ۷٫۵ واحد بوده است. مجموع مساحت زیربنا در پروانه های احداثساختمان صادرشده از سوی شهرداری تهران در زمستان ۱۳۹۴ بالغ بر ۲۶۲۹٫۱ هزار مترمربع بوده که نسبت به فصل گذشته حدود ۱۲٫۲ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۳۲٫۷ درصد کاهش داشته است. میانگین مساحت زیربنای این دسته از پروانه ها در دوره ی مورد بررسی حدود ۱۴۵۹ مترمربع بوده است. توزیع پروانه های احداثساختمان مسکونی برحسب نوع اسکلت و مصالح عمده ی به کار رفته در بنای آن ها در زمستان ۱۳۹۴ نشان می دهد ۳۱٫۴ درصد این پروانه ها برای احداثساختمان های اسکلت فلزی و ۶۸٫۴ درصد برای احداثساختمان های بتون آرمه و ۰٫۲ درصد برای احداثساختمان هایی با سایر مصالح بوده است.*کل نقاط شهری کشوردر زمستان سال ۱۳۹۴، تعداد ۹۲ هزار و ۸۴۳ واحد مسکونی در پروانه های صادرشده برای احداثساختمان از سوی شهرداری های کشور پیش بینی شده است که نسبت به فصل گذشته حدود ۳۴٫۶ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۱۹٫۶ درصد کاهش داشته است. ‏ میانگین تعداد واحد مسکونی در هر پروانه ی احداثساختمان ۲٫۶ واحد بوده است. تعداد ۳۵ هزار و ۵۵ پروانه ی احداثساختمان توسط شهرداری های کشور در زمستان ۱۳۹۴ صادرشده که نسبت به فصل گذشته حدود ۵۳٫۶ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۱۹٫۳ درصد کاهش داشته است. مجموع مساحت زیربنا در پروانه های صادرشده برای احداثساختمان در زمستان ۱۳۹۴ حدود ۱۶۵۴۱٫۶ هزار مترمربع بوده که نسبت به فصل گذشته حدود ۲۸٫۲ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۲۳٫۲ درصد کاهش داشته است. میانگین مساحت زیربنا در این پروانه ها ۴۷۲ مترمربع بوده است. مجموع مساحت زمین در پروانه های صادرشده برای احداثساختمان در زمستان ۱۳۹۴ حدود ۱۲۰۵۹٫۷ هزار مترمربع بوده که نسبت به فصل گذشته حدود ۳۴٫۲ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۸ درصد کاهش داشته است. میانگین مساحت زمین در هر پروانه احداثساختمان ۳۴۴ مترمربع بوده است. توزیع پروانه های احداثساختمان مسکونی برحسب نوع اسکلت و مصالح عمده ی به کار رفته در بنای آن ها در زمستان ۱۳۹۴ نشان می دهد ۱۸٫۷ درصد این پروانه ها برای احداثساختمان های اسکلت فلزی، ۵۷٫۷ درصد برای احداثساختمان های بتون آرمه، ۲۱٫۷ درصد برای احداثساختمان هایی با آجر و آهن و ۱٫۹ درصد برای احداثساختمان هایی با سایر مصالح بوده است.