نخستین قرارداد فروش روزانه ۴٢ میلیون فوت مکعب گازهای همراه نفت به بخش خصوصی از سوی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، روز سه شنبه با حضور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در اهواز منعقد شد.

به گزارش خبرگزاری موج، قرارداد جمع آوری گازهای همراه که با هدف توجه به مسائل زیست محیطی در دستورکار این شرکت قرار گرفته به امضای نمایندگان ۲ شرکت بخش خصوصی و مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب رسید. در مرحله نخست انجام مزایده مقدار ۴٢ میلیون فوت مکعب در روز از چهار میدان زیر پوشش شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به دو شرکت هیربد نیرو و تامکار به فروش خواهد رسید. این میدان ها شامل واحد بهره برداری مارون ۶ حدود ١۴ میلیون فوت مکعب در روز، واحد کرنج پارسی (کلاستر) حدود سه میلیون فوت مکعب در روز، واحد بهره برداری مارون سه حدود ١۵ میلیون فوت مکعب در روز و واحد بهره برداری منصوری حدود ١٠ میلیون فوت مکعب در روز می شود که به دو شرکت تجهیزات گاز تامکار (واحدهای مارون ۶ و کرنج پارسی کلاستر) و شرکت هیربد نیرو (واحدهای مارون سه و منصوری) در قرارداد مصوب به فروش می رسد. در مجموع در این قرارداد ها ۲۵ میلیون فوت مکعب در روز گاز همراه از میادین فوق به شرکت هیربد نیرو و ۱۷ میلیون فوت مکعب در روز نیز به شرکت تامکار فروخته می شود. مقدار گازهای عرضه شده در مزایده از طرف شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب از ٣۴ واحد بهره برداری با حجم حدود ٢٢٧ میلیون فوت مکعب در روز است که در یک دوره زمانی پنج ساله قابل واگذاری است.