در زمستان سال ۱۳۹۴ تعداد ۳۸ هزار و ۴۹۸ پروانه ساختمانی توسط شهرداری‌های کل کشور صادر شده است که نشان دهنده افزایش ۵۲ درصدی نسبت به فصل پاییز و کاهش ۲۰ درصدی نسبت به زمستان سال ۱۳۹۳ است.

به گزارش خبرگزاری موج، بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران در زمستان سال ۱۳۹۴ تعداد ۱۸۱۰ پروانه ساختمانی توسط شهرداری تهران صادر شده است که نسبت به فصل گذشته حدود چهار درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۲۵٫۱ درصد کاهش داشته‌اند.

این تعداد پروانه حدود ۴٫۷ درصد از کل پروانه‌های ساختمانی کشور را تشکیل می‌دهند. از کل پروانه‌های صادر شده هشت پروانه ۰٫۴ درصد مربوط به افزایش بنا و ۱۸۰۲ پروانه(۹۹٫۶ درصد) مربوط به احداثساختمان بوده است که پروانه‌های صادر شده برای احداثساختمان نسبت به فصل گذشته ۴٫۱ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۲۵٫۱ درصد کاهش یافته است.

همچنین مجموع مساحت زیربنای تعیین شده در پروانه‌های صادر شده برای احداثساختمان از سوی شهرداری تهران در زمستان سال ۱۳۹۴ حدود ۲۶۲۹٫۱ هزار مترمربع بوده است که نسبت به فصل گذشته حدود ۱۲٫۲ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۳۲٫۷ درصد کاهش داشته است و در حدود ۱۵٫۹ درصد از مجموع کل زیربنای تعیین شده در پروانه‌های صادر شده برای احداثساختمان از سوی شهرداری‌های کشور را تشکیل می‌دهد.

همچنین متوسط مساحت زیربنا در پروانه‌های احداثساختمان حدود ۱۴۵۹ مترمربع و در پروانه‌های احداثساختمان مسکونی حدود ۱۲۷۱ مترمربع بوده است.

تعداد واحدهای مسکونی پیش‌بینی شده در پرونده‌های صادر شده برای احداثساختمان از سوی شهرداری تهران در زمستان سال ۱۳۹۴ بالغ بر ۱۳ هزار و ۵۴۲ واحد بوده است که نسبت به فصل گذشته حدود ۱۵٫۷ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۳۰٫۲ درصد کاهش داشته است.

این تعداد واحد مسکونی ۱۴٫۶ درصد از واحدهای مسکونی پیش‌بینی شده در پروانه‌های احداثساختمان صادر شده از سوی شهرداری‌های کشور ا تشکیل می‌دهد.

با توجه به پروانه‌های صادر شده برای احداثساخت در شهر تهران متوسط واحد مسکونی در پروانه‌های احداثساختمان ۷٫۵ واحد و در پروانه‌های احداثساختمان مسکونی نیز ۷٫۸ واحد بوده‌اند.

مجموع مساحت زمین پروانه‌های صادر شده برای احداثساختمان در حدود ۵۷۸٫۴ هزار مترمربع بوده است که نسبت به فصل گذشته حدود ۵۳٫۳ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۲۹٫۵ درصد کاهش داشته است.

متوسط مساحت زمین در پروانه‌های احداثساختمان ۳۲۱ مترمربع و در پروانه‌های احداثساختمان مسکونی حدود ۲۸۵ مترمربع بوده است. از مجموع پروانه‌های صادره برای احداثساختمان‌های مسکونی ۰٫۳ درصد برای احداثساختمان‌های یک طبقه ۰٫۱ درصد، برای احداثساختمان‌های دو طبقه ۱٫۳ درصد، برای احداثساختمان‌های سه طبقه ۴٫۷ درصد، برای احداثساختمان‌های چهار طبقه ۹۳٫۷ درصد برای احداثساختمان‌های پنج طبقه و بیشتر بوده است.

همچنین احداثپروانه‌های صادر شده نشان می‌دهد که ۳۱٫۴ درصد از این پروانه‌ها برای احداثساختمان‌های اسکلت فلزی ۶۸٫۴ درصد، برای احداثساختمان‌های بتن آرمه به ۰٫۲ برای ساختمان‌هایی با سایر مصالح بوده است.

بر اساس اطلاعات آمار ایران در سال ۱۳۹۴ تعداد ۳۸ هزار و ۴۹۸ پروانه ساختمانی توسط شهرداری‌های کل کشور صادر شده که نسبت به فصل گذشته ۵۲٫۳ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۱۹٫۹ درصد کاهش داشته است.

از کل پروانه‌های صادر شده ۳۴۴۳ پروانه(۸٫۹ درصد) مربوط به افزایش بنا به ۳۵ هزار و ۵۵ پروانه(۹۱٫۱ درصد) مربوط به احداثساختمان بوده است که پروانه‌های صادر شده برای احداثساختمان نسبت به فصل گذشته حدود ۵۳٫۶ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۹٫۳ درصد کاهش داشته است.

همچنین مجموع مساحت زیربنای پروانه‌های صادر شده برای احداثساختمان در حدود ۱۶ هزار و ۵۴۱٫۶ هزار مترمربع بوده است که نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۲۸٫۲ درصد افزایش نسبت به فصل مشابه سال قبل حدود ۲۳٫۲ درصد کاهش داشته است.

متوسط مساحت زیربنا در پروانه‌های احداثزیربنا ۴۷۲ مترمربع و در پروانه‌های احداثساختمان مسکونی ۴۳۳ مترمربع بوده است.

تعداد واحد مسکونی پیش‌بینی شده در پروانه‌های صادر شده برای احداثساختمان در زمستان سال ۱۳۹۴ بالغ بر ۹۲ هزار و ۸۴۳ واحد بود که نسبت به فصل گذشته حدود ۳۴٫۶ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۱۹٫۶ درصد کاهش داشته است.

متوسط واحدهای مسکونی در پروانه‌های احداثساختمانی ۲٫۶ واحد و در پروانه ساختمانی ۲٫۸ واحد بوده است.