با حکم وزیر نفت، دو عضو اصلی و یک عضو علی البدل هیئت مدیره شرکت ملی گاز ایران تغییر کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، در حالی که حدود یک ماه از تغییر اعضای هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران می گذرد، امروز ترکیب هیات مدیره شرکت ملی گاز ایران نیز با حکم وزیر نفت، تغییر کرد. وزیر نفت با برکناری عبدالحسین ثمری و پیروز منجزی از عضویت هیئت مدیره شرکت ملی گاز ایران، محمدرضا صدیقی و محمدرضا قدسی زاده را به عنوان اعضای جدید اصلی هیئت مدیره شرکت ملی گاز ایران منصوب کرد. همچنین، ناصر ابراهیمی به عنوان عضو جدید علی البدل هیئت مدیره شرکت ملی گاز ایران به جای حسن منتظر تربتی منصوب شد.