در سه ماه نخست سال جاری بانک صنعت و معدن بیش از یک هزار و ۶٣۶ میلیارد ریال تسهیلات به ۶٧ طرح صنعتی بزرگ، کوچک و متوسط استان تهران پرداخت کرد.

به گزارش خبرگزاری موج از رقم یاد شده حدود یک هزار و ۴۵٧ میلیارد ریال به ٢١ طرح بزرگ صنعتی در این استان پرداخت شده است. میزان تسهیلات اعطایی بانک صنعت و معدن به صنایع کوچک و متوسط استان تهران در بهار امسال ١٧٩ میلیارد ریال بود که به ۴۶ طرح پرداخت شده است. گفتنی است این بانک در سال های اخیر نیز نقش فعالی در تامین مالی طرح های زیربنایی و در نتیجه توسعه پایدار صنعتی در کشور داشته است.