خرداد ماه امسال تولید ۱۳ مدل خودروی سنگین در خودروسازان داخلی به صفر رسید.

به گزارش خبرگزاری موج، در این مدت تولید کامیون کمپرسی بنز ۱۹۲۴LKشرکت ایران خودرو دیزل با کاهش ۱۰۰ درصدی از ۱۶ دستگاه در خرداد ماه ۱۳۹۴ به صفر رسید.

همچنین تولید کامیون باری بنزL۱۹۲۴شرکت ایران خودرو دیزل نیز با کاهش ۱۰۰ درصدی از ۹۷ درصد دستگاه در خرداد ماه سال گذشته به صفر کاهش یافت. تولید کامیون کشنده فراز شرکت ایران خودرو دیزل نیز ۱۰۰ درصد کاهش یافته و از ۲۹ دستگاه در خرداد ‌ماه ۱۳۹۴ به صفر رسید.

خرداد ‌ماه امسال تولید کشندهT۳۷۵مدل(۶*۴)(۴۹T) شرکت سایپا دیزل با کاهش ۱۰۰ درصدی از ۲۴ دستگاه در خرداد ‌ماه سال گذشته به صفر رسید. همچنین تولید کامیون باریR۲۷۰شرکت سایپا دیزل با کاهش ۱۰۰ درصدی از ۲۳ دستگاه در خرداد ماه سال گذشته به صفر کاهش یافت.

تولید کامیونت فوتون(۶T) شرکت سایپا دیزل نیز با کاهش ۱۰۰ درصدی از ۱۲۹ دستگاه در خرداد ‌ماه سال ۱۳۹۴ به صفر کاهش یافت. در این مدت تولید دو کامیون کاویانK۱۱۹وK۲۱۹شرکت کاریزان خودرو ساوه با کاهش ۱۰۰ درصدی به ترتیب از ۱۰۰ و ۵۰ دستگاه در خرداد ‌ماه ۱۳۹۴ به صفر کاهش یافت.

تولید دو کامیونت کاویانK۱۱۰وK۳۷۵شرکت کاریزان خودرو ساوه هم به ترتیب از پنج و یک دستگاه در خرداد ‌ماه سال گذشته به صفر رسید. در این مدت تولید کامیون کشنده ماز شرکت آذهایتکس نیز با کاهش ۱۰۰ درصدی از ۱۱ دستگاه در خرداد ‌ماه ۱۳۹۴ به صفر رسید.

تولید دو کشنده اسکانیاG۴۰۰وG۶۰۰شرکت ماموت دیزل هم با کاهش ۱۰۰ درصدی به ترتیب از ۳۸ و ۱۸ دستگاه در خرداد ‌ماه ۱۳۹۴ به صفر کاهش یافت.