شعب بانک کشاورزی استان لرستان تا کنون بیش از ۵۴۵ میلیارد ریال بابت خرید تضمینی گندم به حساب کشاورزان و گندمکاران لرستانی واریز کرده اند.

به گزارش خبرگزاری موج، از آغاز فصل بهره برداری و خرید تضمینی گندم تا کنون ۱۸۸ هزار تُن گندم از کشاورزان لرستانی خریداری و بهای بیش از ۴۳۰۰۰ تُن از گندم خریداری شده به حساب کشاورزان واریز شده است.