نمایندگان مجلس شورای اسلامی، محمد رضا تابش و الیاس حضرتی را به عنوان دو نماینده ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار انتخاب کردند.

به گزارش خبرگزاری موج، نمایندگان در جلسه علنی روز سه شنبه خانه ملت دو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار را برگزیدند. براساس این گزارش، محمدرضا تابش نماینده مردم اردکان با ۱۳۶ رای و الیاس حضرتی نماینده مردم تهران با ۱۲۶ رای به عنوان دو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار انتخاب شدند. شورای پول و اعتبار عالی ترین مرجع در سیستم بانکی بوده و ریاست آن بر عهده رئیس بانک مرکزی است. این شورا به منظور مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره سیاست کلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نظارت بر امور پولی و بانکی کشور عهده دار وظایف زیر است: - رسیدگی و تصویب سازمان و بودجه و مقررات استخدامی و آیین نامه های داخلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران - رسیدگی و اظهار نظر نسبت به ترازنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت طرح در مجمع عمومی - رسیدگی و تصویب آیین نامه های مذکور در قانون پولی و بانکی -اظهارنظر در مسایل بانکی، پولی و اعتباری کشور و همچنین اظهار نظر نسبت به لوایح مربـوط به وام یا تضمین اعتبار و هر موضوع دیگری که از طرف دولت به شورا ارجاع می شود. - ارائه نظر مشورتی و توصیه به دولت در مسائل بانکی، پولی و اعتباری کشور که به نظر شورا در وضعیت اقتصادی وبویژه در سیاست اعتباری کشور موثر خواهد بود. - اظهار نظر درباره هر موضوعی که از طرف رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حدود قانون به شورای مذکور عرضه می گردد. اعضای شورای پول و اعتبار شامل وزیر امور اقتصادی و دارائی یا معاون وی، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا معاون وی، دو تن از وزرا به انتخاب هیأت وزیران، وزیر صنعت، معدن و تجارت، دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تایید ریاست جمهوری، دادستان کل کشور یا معاون وی، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن رئیس اتاق تعاون، نمایندگان کمیسیون های امور اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (هر کدام یک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس.