طبق آمار گمرک در ۲ ماه منتهی به اردیبهشت سال ۹۵ حدود ۳۱ تن جعبه کامپیوتر وارد کشور شده است.

به گزارش خبرگزاری موج، طبق آمار گمرک در ۲ ماه منتهی به اردیبهشت سال ۹۵, حدود ۳۱ تن جعبه کامپیوتر وارد کشور شده است. گفتنی است که این تعداد به ارزش دلاری ۱۳۰,۲۵۶ و ارزش ریالی ۳,۹۴۴,۱۰۳,۰۶۷ وارد کشور شده است.  
ماه کشورطرف معامله وزن(ک. گ) ارزش ریالی ارزش دلاری
۱ چین ۱۴,۱۲۱ ۸۹۵,۱۰۸, ۹۵۶ ۲۹,۵۸۱
۲ چین ۱۶۰ ۴,۷۸۱, ۱۳۰ ۱۵۸
۲ چین ۷,۵۹۸ ۵۴۴,۸۲۳, ۹۹۳ ۱۸,۰۲۳
۲ امارات متحده عربی ۸۵۴ ۹۵,۵۹۹, ۳۵۰ ۳,۱۵۰
۲ تایوان ۳۷۳ ۱۹,۰۷۹, ۵۵۰ ۶۳۰
۲ ترکیه ۷,۶۰۰ ۲,۳۸۴, ۷۱۰,۰۸۸ ۷۸,۷۱۴