شرایط لازم ناشی از الزامات قانونی برای مشارکت و حضور سهامداران محترم در جلسات مجامع عمومی بانک اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از روابط عمومی بانک اقتصاد نوین، ۱- همراه داشتن کارت ملی داوطلبان شرکت در جلسات مجامع عمومی الزام قانونی داشته و بدون ارائه کارت ملی حضور سهامداران محترم در جلسات مجامع عمومی میسر نخواهد بود. ۲- داشتن اصل معرفی نامه با سربرگ شخصیت حقوقی ذیربط و امضای آن توسط صاحبان مجاز امضا و ممهور به مهر معرف به انضمام تصویر آخرین روزنامه رسمی مبیّن و مؤید صاحبان امضای مجاز و ارایه کارت ملی، شرط لازم و قانونی نمایندگان محترم سهامداران حقوقی است و بدون تأمین و تمهید شرایط مذکور، حضور نمایندگان محترم سهامداران حقوقی در جلسات مجامع عمومی میسر نخواهد بود.