در احکامی جداگانه از سوی وزیر جهاد کشاورزی، مدیرعامل و اعضای جدید هیات مدیره شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی منصوب شدند و عباس رجایی رئیس سابق کمیسیون کشاورزی مجلس نهم سمت مدیر عاملی این شرکت دولتی را در اختیار گرفت.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی طی حکمی عباس رجایی را به عنوان مدیرعامل شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی منصوب کرد.
در بخشی از این حکم آمده است: به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۵ تیرماه ۱۳۹۵ شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی و به موجب این حکم به عنوان عضو موظف هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مذکور به مدت دو سال منصوب می شوید. همچنین به استناد صورتجلسه یاد شده، وزیر جهاد کشاورزی در احکامی جداگانه، علی اصغر منصور خاکی را به عنوان عضو موظف و رئیس هیات مدیره شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی به مدت دو سال و حسین شاهنوازی، حاصل داسه و جلیل راضی را به عنوان عضو موظف هیات مدیره شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی به مدت دو سال منصوب کرد.