گشت‌های گشایش فصل صید میگوی ببری سبز در آب‌های استان بوشهر از شنبه ۱۲ تیر ۹۵ آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری موجبه نقل از روابط عمومی پژوهشکده میگوی کشور در بوشهر عملیات مورد بررسی در ۳۰ ایستگاه در اعماق کمتر از ۱۰ متر، ۱۰ تا ۲۰ و بیشتر از ۲۰ متر از منطقه مطاف در جنوب آب‌های استان تا روبه‌روی جزیره شمالی است.

لازم به ذکر است، پژوهشکده میگوی کشور به‌عنوان متولی ذخایر میگو در کشور، هرساله گشت‌های تحقیقاتی را جهت گشایش صید میگو به‌ منظور دستیابی به صیدی پایدار و برداشت میگو در اندازه تجاری مناسب انجام می‌دهد.

همچنین در تیرماه هر سال سنجش وضعیت ذخیره میگو با انجام گشت‌های گشایش صید صورت می‌پذیرد. در این گشت‌ها پارامترهای مهم زیستی میگو اندازه‌گیری می‌شود، به‌منظور برداشت بهینه از ذخیره میگو و کسب حداکثر محصول اقتصادی، باید ۷۰ درصد از جمعیت میگو در کل آب‌های مورد بررسی در زمان گشایش صید، دارای طول بالاتر از ۱۲ سانتیمتر باشند. بر این اساس زمان گشایش صید میگو پیش‌بینی و به شیلات و صیادان استان اعلام می‌شود.