تقویت همکاری های فنی سازمان خوار و بار جهانی با ایران با هدف ارتقای ایمنی و سلامت محصولات کشاورزی در نشست مشترک باسمدو، معاون دبیرکل فائو مورد بحثو بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، با حضور نمایندگان ایران در اجلاس جهانی کدکس مواد غذایی در مقر اصلی سازمان خوار و بار ملل متحد در رم ایتالیا، تقویت همکاری های فنی سازمان خوار و بار جهانی با ایران برای ارتقای ایمنی و سلامت محصولات کشاورزی در نشست مشترک دهقان شعار، سفیر ایران در فائو، شجاع الدینی، مدیر کل دفتر محیط زیست و سلامت غذا وزارت جهاد کشاورزی و پیروزبخت، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با سمدو، معاون دبیرکل فائو، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این دیدار، دهقان شعار تاریخچه ای از روند تشکیل کمیسیون ملی کدکس ایران و کمیته های فنی گروه های مختلف محصولات غذایی را بیان و آمادگی ایران را به عنوان هماهنگ کننده کدکس در منطقه خاور نزدیک و همچنین در بین کشورهای عضو اکو اعلام کرد. در این نشست، مدیر کل دفتر محیط زیست و سلامت غذا وزارت جهاد کشاورزی با بیان این که دولت جمهوری اسلامی ایران به مساله ایمنی و سلامت غذا تاکید و توجه خاص دارد، خاطرنشان کرد: ایمنی و سلامت غذا در ایران در بالاترین سطح دولت در شورای عالی سلامت و امنیت غذایی و با ریاست رییس جمهور هدایت می شود. شجاع الدینی در ادامه ابتکار وزارت جهاد کشاورزی در ایجاد دفتر محیط زیست و سلامت غذا به عنوان نهاد هماهنگ کننده زیربخش های تولیدی و خدماتی بخش کشاورزی را حائز اهمیت عنوان کرد. در این دیدار، سمدو معاون دبیرکل سازمان خوار و بار جهانی ضمن استقبال از پیشنهاد ایران، آمادگی این سازمان را برای تقویت همکاری های فنی مرتبط با کاهش آلاینده های غذا در فرایند تولید تا مصرف غذا در ایران و کشورهای منطقه اعلام کرد.