بیژن پناهی زاده: تغییرات پی در پی در سیاست ها موجب سلب اطمینـان فعـالان تجـاری و سرمایه گذاران از مناطق آزاد می شود، از این رو باید قوانین و مقررات در این مناطق بلند مدت تدوین شوند تا هدف های مورد نظر را با شکست مواجه نسازد.

عضو خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه منطقه آزاد مکانی برای توسـعه فعالیت هـای گونـاگون اقتصادی در انطباق با شرایط مناسب اقلیمی پیوند قابلیت های داخـل با بازارهای بین المللی است گفت: امروزه تخصص تولید و تقاضا برای نیروی انسانی متخصص، همراه با ضرورت عرضه خدمات با کیفیت بالا در منطقه آزاد- سرعت بیشتری گرفته است. همچنین ظرفیت منطقه آزاد با بهره گیری از نیروهای متخصصی که تربیت می کند به اقتصاد ملی پاسخ می دهد. از این رو تقویت، پشتیبانی، حمایت مادی و معنوی از مناطق آزاد، به گونـه ای پیوسته از سوی دولت و مسئولان اجرائی و کمک به پیشـبرد اهـداف اعـلام شـده، نقشـی مهـم در توسعه فعالیت های مناطق آزاد خواهد داشت.

بیژن پناهی زاده با بیان اینکه قانون مناطق آزاد هر کشوری باید ویژگـی هـای منطقه آزاد در توسعه ملی و منطقه ای و همچنین اهداف و وظایف و اختیارات آن را تبیـین و روشن سازد افزود: در واقع باید امتیازاتی را برای تحقق اهداف تعیین شـده و ایجـاد مشوق ها بـرای سرمایه گذار داخلی و خارجی در نظر گرفتـه شود و شـرایط ورود و خـروج سرمایه و نیروی کار را به وضوح بیان کند، زیرا ابهام در این زمینه تحقـق اهـداف از پـیش تعیین شده را غیر ممکن می کند.

او با تاکید بر اینکه دسترسی به تسهیلات زیربنایی از مهمترین عوامل موفقیت سرمایه گذار در منطقه آزاد است تصریح کرد: امکانـات اولیـه نظیـر آب، بـرق، سـوخت، تلفـن، تلکـس، ارتباطـات راه دور، تسـهیلات حمـل و نقـل و... استانداردهای پذیرفته شده از جمله شرایط ضروری جهت موفقیت منطقه آزاد به شمار می رود که باید از سوی دستگاه حاکمیتی و سرمایه گذاران ایجاد شود. همچنین ارائه خدمات به موقـع بـانکی و بیمـه ای، حمل و نقل دریایی، تسهیلات مسافری هوایی، خدمات آموزشی و بهداشتی مناسب و امکانـات تفریحـی مـی تواننـد بـه گونه ای مثبت برای جلب سرمایه گذاران، بازرگانان و گردشگران به منطقه آزاد تأثیر بگذارد.

پناهی زاده با تاکید بر اینکه سیاست های اقتصادی و تصـمیماتی برای جـذب سـرمایه هـای داخلی و خارجی و گردشگران در منطقه آزاد بایـد پایدار و دراز مدت باشد گفت: تغییرات پی در پی در سیاست ها موجب سلب اطمینـان فعـالان تجـاری و سرمایه گذاران از این مناطق شده و هدف های مورد نظر را با شکست مواجه می سازد.