محمود رضا حقی فام گفت: در حال حاضر میزان تلفات برق در ایران 11.2 درصد است و تا 4 سال آینده به 9 درصد خواهد رسید.

محمود حقی فام در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری موج درباره هدر رفت برق در شبکه های انتقال گفت: میزان تلفات برق در شبکه های توزیع 11.2درصد و در بخش انتقال 2 درصد است که تا 4 سال آینده میزان این تلفات را به 9 درصد کاهش می دهیم. البته این روند بهینه سازی از سال 92 آغاز شده و میزان تلفات از 15 درصد به 11.2 رسیده است.

او با تاکید بر اینکه تلفات برق در همه جای دنیا وجود دارد و با توجه به پراکندگی شهرها در ایران، تلفات 8 درصدی انتقال بهینه است افزود: تلفات در کشورهای عربی 14 درصد، اروپا و  آسیای مرکزی 8.5 درصد، اتحادیه اروپا 6.5 درصد، آمریکای شمالی 6 درصد، مناطق یورو 6 درصد، جنوب شرق آسیا 5 درصد، و متوسط جهانی تلفات 8 درصد است.

او با اشاره به اینکه از امسال تا پیک مصرف سال آینده 5 هزارمگاوات برق جدید وارد مدار می شود گفت: تامین این میزان برق از طریق نیروگاه های جدید به 2 هزار 800 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که در حال حاضر توسط ستادی در وزارت نیرو هفتگی اجرای این برنامه را دنبال می کنند و در صورت تامین اعتبار ممکن است تا 6 هزارمگاوات برق تا سال آینده وارد مدار شود و این مسئله به تامین اعتبار مورد نیاز بستگی دارد.

او با تاکید بر اینکه سال گذشته از 2 هزار مگاوات برق وارد مدار شد افزود: اگر مصرف مدیریت نشود و تنها به احداث نیروگاه های جدید اقدام کنید ممکن است باز خاموشی اتفاق بیفتد.

حقی فام درباره بیمه ناشی از حوادث برق شود گفت: اگر برق منجر به فوت شود 500 میلیون ریال و برای نقص عضو بدنی 170 میلیون زیال خسارت پرداخت می شود و برای واحدهای مسکونی و تجاری 700 میلیون ریال است.

او درباره طلب صنعت برق گفت: 5 هزار میلیارد تومان طلب جاری از مشترکین داریم که بخشی از آن در حال پرداخت است و یک سوم این میزان طلب سخت وصول هستند.