نایب رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: سیاست های تدوین شده برای حمایت از کالای ایرانی در دو ماه گذشته تنها برای اجبار و دادن امتیاز به خرید کالای ایران بوده و دولت و مجلس هیچ سیاستی برای ایجاد رقابت پذیری و بهره وری نداشته اند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، نایب رییس اتاق بازرگانی ایران در مراسم جشنواره ملی بهره وری با بیان اینکه در سال حمایت از کالای ایرانی سیاست های تولیدی موثر نبوده اظهار کرد: مگر می شود حمایت از کالای ایرانی از مسیری غیر از ایجاد بهره وری و رقابت پذیری به وجود آید. در دو ماه گذشته همه نوع جلسه ای برای حمایت از کالای ایرانی در دولت و مجلس برگزار شد اما به رقابت پذیری پرداخته نشد و تنها به سیاست های اجبار خرید یا امتیاز داد برای خرید کالای ایرانی بود که سیاستی برای بهبود فضای کسب و کار یا بهره وری دنبال نداشته است.

 بهره وری در ایران صفر بوده است

حسین صلاح ورزی با تاکید بر اینکه در برنامه های توسعه یک سوم رشد اقتصادی هدفگذاری شده از طریق بهره وری پیش بینی شده است تصریح کرد: هیچگاه این میزان رشد اقتصادی از طریق بهره وری محقق نشده است و همواره بهره وری در ایران صفر بوده است.

صلاح ورزی.

در حال حاضر با بحران آب مواجه هستیم

او با تاکید بر اینکه در حال حاضر با بحران آب مواجه هستیم اظهار کرد: این بحران ناشی از مصرف بی رویه و بدون بهره وری آب در بخش کشاورزی است، با این حال در برنامه ها کشور هیچگونه پیشنهادی برای ایجاد بهره وری و بهبود راندمان مصرف آب در بخش کشاورزی نداشته ایم.