درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوار) در دوازده ماه منتهی به آذر سال ١٣٩٦ نسبت به دوره مشابه سال قبل برای کل کشور ۸ درصد، مناطق شهری ٧.٨ درصد و مناطق روستایی ٩.٢ درصد است.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از مرکز آمار، شاخص کل تورم (بر مبنای100=1395) در آذر سال ١٣٩٦ برای کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی به ترتیب عدد 110.4، 110.3و 111 را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل برای کل کشور و مناطق شهری 0.7 درصد و برای مناطق روستایی 1 درصد افزایش یافته است. افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای کل کشور و مناطق شهری 8.9 درصد و برای مناطق روستایی 9 درصد می‌باشد که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل برای کل کشور و مناطق شهری تغییری نداشته است و برای مناطق روستایی 0.2 واحد درصد کاهش یافته است. درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوار) در دوازده ماه منتهی به آذر ماه سال ١٣٩٦ نسبت به دوره مشابه سال قبل برای کل کشور 8 درصد، مناطق شهری 7.8 درصد و مناطق روستایی 9.2 درصد است که نسبت به همین اطلاع در آبان ماه  ١٣٩٦، برای کل کشور و مناطق روستایی 0.2 واحد درصد و مناطق شهری 0.3 واحد درصد افزایش یافته است.

شاخص گروه «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» 

شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در این ماه برای کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی به ترتیب به عدد 114.7، 114.9 و 114.1 رسید که نسبت به ماه قبل، این اطلاع برای کل کشور و مناطق شهری 2.4 درصد و برای مناطق روستایی 2.3 درصد افزایش یافته است. شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه مشابه سال قبل برای کل کشور 13 درصد، مناطق شهری 13.3 درصد و مناطق روستایی 11.9 درصد افزایش نشان می‌دهد. درصد تغییرات این گروه در دوازده ماه منتهی به آذر ماه ١٣٩٦ نسبت به دوره مشابه سال قبل برای کل کشور 12.4،  مناطق شهری 12.5 و برای مناطق روستایی  ١٢.٣ درصد است. شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» در ماه مورد بررسی برای کل کشور، مناطق شهری و روستایی به ترتیب به عدد 115، 115.1 و 114.5 رسید که نسبت به ماه قبل برای کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی 2.5 درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» نسبت به ماه مشابه سال قبل برای کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی به ترتیب 13.3، 13.6 و 12.2 درصد افزایش نشان می‌دهد. نرخ تورم دوازده ماهه این گروه برای کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی به ترتیب 12.6 ، 12.7 و 12.5 درصد است.

شاخص گروه «کالاهای غیر خوراکی و خدمات»

شاخص گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» در آذر ماه ١٣٩٦ برای کل کشور و مناطق شهری به عدد 108.8  و برای مناطق روستایی به عدد 109 رسید که نسبت به ماه قبل، این اطلاع برای کل کشور و مناطق شهری 0.1 درصد و برای مناطق روستایی 0.2 درصد افزایش یافته است. همچنین میزان افزایش شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» نسبت به ماه مشابه سال قبل برای کل کشور و مناطق شهری ٧.٤ درصد و برای مناطق روستایی 7.1 درصد بوده است. نرخ تورم دوازده ماه منتهی به آذر ماه ١٣٩٦ نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه برای کل کشور 6.4 درصد، مناطق شهری 6.3 درصد و مناطق روستایی 7.2 درصد است.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج