در جریان معاملات نخستین ماه پاییز امسال حقیقی‌ها ۵۴درصد و حقوقی‌ها ۴۵درصد سهم و حق تقدم در بورس خریداری کرده‌اند و در مقابل حقیقی‌ها فروشنده ۵۹درصد و حقوقی‌ها ۴۰درصد کل معاملات در بورس بوده‌اند.

به گزارش خبرگزاری موج، در جریان معاملات نخستین ماه پاییز امسال حقیقی‌ها 16 هزار و 479میلیارد ریال (54.6 درصد) و حقوقی‌ها 13 هزار و 725میلیارد ریال (45.4درصد) سهم و حق تقدم در بورس خریداری کرده‌اند و در مقابل حقیقی‌ها 18هزار و 30میلیارد ریال (59.7درصد) و حقوقی‌ها 12هزار و 174میلیارد ریال (40.3درصد) سهم و حق تقدم در بورس فروخته‌اند.

در آخرین ماه تابستان امسال حقیقی‌ها 14 هزار و 826میلیارد ریال (44 درصد) و حقوقی‌ها 18 هزار و 838میلیارد ریال(56 درصد) سهم و حق تقدم در بورس خریداری کرده‌اند و در مقابل حقیقی‌ها 14هزار و 530میلیارد ریال(43.2درصد) و حقوقی‌ها 19هزار و 133میلیارد ریال (56.8درصد) سهم و حق تقدم در بورس فروخته‌اند.

در مردادماه امسال حقیقی‌ها 17 هزار و 872میلیارد ریال (50.2 درصد) و حقوقی‌ها 17 هزار و 737میلیارد ریال (49.8 درصد) سهم و حق تقدم در بورس خریداری کرده‌اند و در مقابل حقیقی‌ها 17هزار و 922میلیارد ریال (50.3درصد) و حقوقی‌ها 17هزار و 686میلیارد ریال (49.7درصد) سهم و حق تقدم در بورس فروخته‌اند.

در تیرماه گذشته نیز حقیقی‌ها 14 هزار و 177میلیارد ریال (46 درصد) و حقوقی‌ها 16 هزار و 675میلیارد ریال (54 درصد) سهم و حق تقدم در بورس خریداری کرده‌اند و در مقابل حقیقی‌ها 13هزار و 461میلیارد ریال (43.6درصد) و حقوقی‌ها 17هزار و 391میلیارد ریال (56.4درصد) سهم و حق تقدم در بورس فروخته‌اند.

در خردادماه امسال حقیقی‌ها 12 هزار و 771 میلیارد ریال (46.3 درصد) و حقوقی‌ها 14 هزار و 783 میلیارد ریال(53.7 درصد) سهم و حق تقدم در بورس خریداری کرده‌اند و در مقابل حقیقی‌ها 14هزار و 596میلیارد ریال(53 درصد) و حقوقی‌ها 12هزار و 958میلیارد ریال (47درصد) سهم و حق تقدم در بورس فروخته اند.

در جریان معاملات اردیبهشت ماه نیز حقیقی‌ها 25 هزار و 509 میلیارد ریال(52.3 درصد) و حقوقی‌ها 23هزار و 279 میلیارد ریال(47.7 درصد) سهم و حق تقدم در بورس خریداری کرده‌اند و در مقابل حقیقی‌ها 26هزار و 771 میلیارد ریال(54.9 درصد) و حقوقی‌ها 22هزار و 16میلیارد ریال(45.1درصد) سهم و حق تقدم در بورس فروخته اند.

در اولین ماه امسال نیز حقیقی‌ها 21 هزار و 22میلیارد ریال (68.7درصد) و حقوقی‌ها 9هزار و 569میلیارد ریال (31.3درصد) سهم و حق تقدم در بورس خریداری کرده‌اند و در مقابل حقیقی‌ها 20 هزار و 562میلیارد ریال (67.2 درصد) و حقوقی‌ها 10هزار و 28میلیارد ریال (32.8درصد) سهم و حق تقدم در بورس فروخته اند.

این گزارش می‌افزاید: در هفت ماه گذشته نیز حقیقی‌ها 122هزار و 655میلیارد ریال (52درصد) و حقوقی‌ها 114هزار و 606میلیارد ریال (48درصد) سهم و حق تقدم در بورس خریداری کرده‌اند و در مقابل حقیقی‌ها 125هزار و 874میلیارد ریال (53درصد) و حقوقی‌ها 111هزار و 387میلیارد ریال (47درصد) سهم و حق تقدم در بورس فروخته اند.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج