شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در فصل بهار سال 1396 به عدد122.70 رسید که نسبت به شاخص فصل قبل (133.39)، 8.01 درصد و شاخص فصل مشابه سال قبل (130.49)، 5.97 درصد کاهش داشته است.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از مرکز آمار ایران، درصد تغییرات شاخص کل بخش برق در چهار فصل منتهی به فصل بهار سال 1396 نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه)، 3.68 درصد کاهش داشته که نسبت به همین اطلاع در فصل زمستان سال 1395 (4.50- درصد)، افزایش داشته است.

شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در ساعات اوج بار در فصل بهار سال 1396 به عدد 118.03 رسید که نسبت به شاخص فصل قبل (124.21)، 4.98 درصد و شاخص فصل مشابه سال قبل (127.70)، 7.57 درصد کاهش داشته است. درصد تغییرات شاخص کل بخش برق در چهار فصل منتهی به فصل بهار سال 1396 نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه)، 4.28 درصد کاهش داشته که نسبت به همین اطلاع در فصل زمستان سال 1395 (4.36- درصد)، افزایش داشته است.

شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در ساعات میان‌بار در فصل بهار سال 1396 به عدد 123.33 رسید که نسبت به شاخص فصل قبل (127.78)، 3.49 درصد و شاخص فصل مشابه سال قبل (129.08)، 4.46 درصد کاهش داشته است. درصد تغییرات شاخص کل بخش برق در چهار فصل منتهی به فصل بهار سال 1396 نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه)، 3.22 درصد کاهش داشته که نسبت به همین اطلاع در فصل زمستان سال 1395 (4.39- درصد)، افزایش داشته است.

شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در ساعات کم‌بار در فصل بهار سال 1396 به عدد 125.44 رسید که نسبت به شاخص فصل قبل (155.58)، 19.38 درصد و شاخص فصل مشابه سال قبل (136.50)، 8.10 درصد کاهش داشته است. درصد تغییرات شاخص کل بخش برق در چهار فصل منتهی به فصل بهار سال 1396 نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه)، 4.20 درصد کاهش داشته که نسبت به همین اطلاع در فصل زمستان سال 1395 (4.83- درصد)، افزایش داشته است.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج