طی ﺳﻪ روز آﻳﻨﺪه ﺑﺮای ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺷﻤﺎلی اﺳﺘﺎن ﻫﺎی واﻗﻊ درﺷﻤﺎل ﻏﺮب و ﺑﺮخی ﻧﻘﺎط ﺳﻮاﺣﻞ درﻳﺎی ﺧﺰر اﻓﺰاﻳﺶ اﺑﺮ، رﮔﺒﺎر و رﻋﺪ و ﺑﺮق ﭘﻴﺶ بینی می ﺷﻮد.

به گزارش خبرگزاری موج، ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺤﻠﻴﻞ آﺧﺮﻳﻦ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی ﭘﻴﺶ ﻳﺎبی  طی ﺳﻪ روزآﻳﻨﺪه ﺑﺮای ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺷﻤﺎلی اﺳﺘﺎن ﻫﺎی واﻗﻊ درﺷﻤﺎل ﻏﺮب و ﺑﺮخی ﻧﻘﺎط ﺳﻮاﺣﻞ درﻳﺎی ﺧﺰر و ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﺷﻤﺎل ﺷﺮق اﻓﺰاﻳﺶ اﺑﺮ، رﮔﺒﺎر و رﻋﺪ  وﺑﺮق ﭘﺮاﻛﻨﺪه و وزش ﺑﺎد ﭘﻴﺶ بینی می ﺷﻮد.

همچنین درﺳﻪ روز آﻳﻨﺪه ﺑﻪ ﺗﻨﺎوب ﺑﺮای ﺟﻨﻮب ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن، ﺷﺮق ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن و ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﻛﺮﻣﺎن درﺳﺎﻋﺎت ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ ﺑﺎرش ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﮔﺎﻫی رﻋﺪوﺑﺮق دور از اﻧﺘﻈﺎر نیست.

براساس این گزارش طی اﻣﺮوز و ﻓﺮدا درﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ وزش ﺑﺎد ﻣﻮﻗتی ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺷﺪﻳﺪ در ﺗﻬﺮان، اﻟﺒﺮز، ﻗﻢ، ﻗﺰوﻳﻦ، ﻣﺮﻛﺰی، اﺻﻔﻬﺎن، ﺳﻤﻨﺎن، آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮبی و ﺷﺮقی و ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ﭘﻴﺶ بینی می ﺷﻮد.

اﻣﺮوز دراﻛﺜﺮﻧﻘﺎط ﻛﺸﻮر اﻓﺰاﻳﺶ نسبی دﻣﺎ و در روزﻫﺎی ﺟﻤﻌﻪ و ﺷﻨﺒﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻧﻔﻮذ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت خنک شمالی، ﻛﺎﻫﺶ نسبی دﻣﺎ در ﻧﻮار ﺷﻤﺎلی ﻛﺸﻮر رخ ﺧﻮاﻫﺪ داد.

درﻳﺎی ﺧﺰر اﻣﺮوز ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ و روز ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮاج ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج