معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور گفت: دستورالعمل تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۳۹۵ صاحبان مشاغل ابلاغ شد.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از سازمان مالیاتی ایران، معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور، از ابلاغ نحوه تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال 1395 برخی از صاحبان مشاغل در اجرای ماده 100 اصلاحی مصوب 31/4/1394 قانون مالیات‌های مستقیم خبر داد.

نادر جنتی اظهار داشت: مطابق بند «الف» این دستورالعمل، کلیه صاحبان مشاغل گروه سوم موضوع ماده 2 آئین نامه اجرایی موضوع ماده 95 قانون فوق که مجموع فروش کالا و خدمات آنان در سال 1395 حداکثر 10 برابر معافیت موضوع ماده 84 این قانون می باشد، مشمولان تبصره ماده 100 تلقی می‌شوند.

وی افزود: براساس بند »ب» این دستورالعمل، میزان مالیات عملکرد سال 1395 صاحبان مشاغل فوق با افزایش 8 درصد نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال 1394 بصورت مقطوع تعیین می‌شود. این گونه مودیان باید مالیات مذکور را حداکثر تا پایان خردادماه سال 1396 پرداخت نمایند. مودیانی که در عملکرد سال 1394 معاف از مالیات بوده اند، صرفا باید مراتب قبول این دستورالعمل را بدون پرداخت مالیات از طریق سیستم الکترونیکی (طبق فرم مربوط) به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نمایند. حکم اخیرالذکر در مورد مودیان موضوع صدر این بند نیز الزامی است. در مورد مودیانی که امکان پرداخت مالیات مقطوع موضوع این دستورالعمل را به صورت یکجا در خردادماه 1396 ندارند، مالیات آنان که به شرح مفاد این دستورالعمل به صورت مقطوع تعیین می‌شود، حداکثر تا چهار قسط مساوی تقسیط می‌شود و عدم پرداخت بموقع مالیات یا اقساط مشمول جرائم موضوع ماده 190 قانون مالیات های مستقیم خواهد بود.

معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور، تصریح کرد: مطابق دستورالعمل مذکور، هرگاه اسناد و مدارک مثبته ای به دست آید که مشخص شود، مجموع فروش کالا و خدمات یا سایر درآمدهای مودی در سال 1395 بیش از مبلغ مندرج در جزء 1 بند الف این دستور العمل می باشد، پرونده مودی وفق مقررات رسیدگی شده و مالیات مابه التفاوت و جرائم متعلقه مطالبه می‌شود.

به گفته جنتی، برپایه این دستورالعمل، مودیانی که مالیات عملکرد سال 1394 آنان حسب مورد با اعمال مقررات موضوع مواد از جمله 137 و 172 قانون مالیات‌های مستقیم و یا ماده 121 قانون برنامه پنجم توسعه محاسبه شده و یا در طی سال 1394 بصورت کامل فعالیت نداشته اند، ابتدا باید مالیات سال 1394 آنها بدون رعایت موارد مذکور محاسبه و سپس مبنای رشد مورد نظر قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: مالیات عملکرد سال 1395 مودیان موضوع این دستورالعمل در صورتی که اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1395 خود را در موعد مقرر قانونی تسلیم نمایند و یا در مهلت مقرر در این دستورالعمل فرم مربوط به بند 2 این دستورالعمل را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم نکنند و یا متقاضی اعمال مقررات قانونی از جمله مفاد مواد 137، 165 و 172 در خصوص درآمد عملکرد سال 1395 خود هستند، از شمول این دستورالعمل خارج بوده و با رعایت مقررات مربوطه تعیین خواهد شد.

معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور در پایان گفت: صاحبان مشاغل مشمول این دستورالعمل، تکلیفی جهت تسلیم اظهارنامه مالیاتی و اسناد و مدارک موضوع آئین نامه موضوع ماده 95 قانون مالیات های مستقیم مصوب 31/4/1394 برای عملکرد سال 1395 نخواهند داشت.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج