شورای رقابت این هفته عملکرد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را مورد بررسی قرار خواهد داد.

به گزارش خبرگزاری موج، دویست و هشتاد و یکمین جلسه شورای رقابت این هفته به بررسی عملکرد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور خواهد پرداخت. 

براساس دستور جلسه شورای رقابت این هفته گزارش عملکرد ماده 19 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مورد بررسی قرار خواهد گرفت. همچنین بررسی شرایط صدور مجوز احداث داروخانه از دیگر موضوعات دیگر جلسه این هفته شورای رقابت به شمار  می آید.