اداره نظارت بر ناشران بورسی وضعیت نمادهای متوقف(بیش از ۷ روز کاری) در تاریخ ۰۴ / ۰۶ / ۹۵ و اقدامات صورت گرفته و در حال پیگیری را برای اطلاع سهامداران و سرمایه‌گذاران محترم ارائه می‌نماید.

به گزارش خبرگزاری موج، نماد معاملاتی شرکت های تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی، حمل و نقل بین المللی خلیج فارس، نساجی بروجرد، بانک صادرات ایران، بانک تجارت، محورسازان ایران خودرو، شیشه و گاز، کاشی و سرامیک حافظ، بانک ملت، بانک سینا، گروه مپنا، پلی اکریل ایران، کاشی نیلو، آلومینیوم ایران و صنایع کاشی اصفهان بیش از ۷ روز از توقف آنها می گذرد و دلایل طولانی شدن توقف این نمادها به شرح زیر است.

 1. شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی

نماد

تاریخ توقف

علت توقف

شمواد

۱۳/۰۵ / ۹۵

اعلام تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی ۹۵

اطلاعاتی که باید توسط شرکت ارائه گردد و علیرغم پیگیری­های مکرر تاکنون ارسال نشده است:

 • پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶ / ۹۵ بر اساس عملکرد واقعی ۹ ماهه
 • اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶ / ۹۶
 1. حمل ونقل بین المللی خلیج فارس

نماد

تاریخ توقف

علت توقف

حفارس

۱۳/۰۵ / ۹۵

برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

اطلاعاتی که باید توسط شرکت ارائه گردد و علی­رغم پیگیری­های مکرر تاکنون ارسال نشده است:

ارسال پیش بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲ / ۹۵ بر اساس عملکرد ۳ ماهه و صورتهای مالی میان دوره ای منتهی به ۳۱/۰۳ / ۹۵

 1. شرکت نساجی بروجرد

نماد

تاریخ توقف

علت توقف

نبروج

۱۱/۰۵ / ۹۵

برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

اطلاعاتی که باید توسط شرکت ارائه گردد و علی­رغم پیگیری­های مکرر تاکنون ارسال نشده است:

ارسال پیش بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲ / ۹۵ بر اساس عملکرد ۳ ماهه و صورتهای مالی میان دوره ای منتهی به ۳۱/۰۳ / ۹۵

 1. بانک صادرات

نماد

تاریخ توقف

علت توقف

وبصادر

۲۹/۰۴ / ۹۵

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی ۹۴

اطلاعاتی که باید توسط شرکت ارائه گردد و علیرغم پیگیری­های مکرر تاکنون ارسال نشده است:

ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲ / ۱۳۹۴

 1. بانک تجارت

نماد

تاریخ توقف

علت توقف

وتجارت

۲۹/۰۴ / ۹۵

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی ۹۴

اطلاعاتی که باید توسط شرکت ارائه گردد و علیرغم پیگیری­های مکرر تاکنون ارسال نشده است:

ابهام در برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی ۹۴

 1. شرکت محورسازان ایران خودرو

نماد

تاریخ توقف

علت توقف

خوساز

۲۹/۰۴ / ۹۵

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه

اطلاعاتی که باید توسط شرکت ارائه گردد و علیرغم پیگیری­های مکرر تاکنون ارسال نشده است:

نماد شرکت در تاریخ ۲۹/۰۴ / ۹۵ به دلیل برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه متوقف گردید. پس از ارایه اطلاعات پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به۱۳۹۵/۱۲ / ۳۰بر اساس اطلاعات دوره۳ماهه، نماد شرکت قابل بازگشایی خواهد بود.

 1. شیشه و گاز

نماد

تاریخ توقف

علت توقف

کگاز

۳۰/۰۴ / ۹۵

ابهام درخصوص اطلاعات پیش بینی درآمد هر سهم به سازمان

اطلاعاتی که باید توسط شرکت ارائه گردد و علیرغم پیگیری­های مکرر تاکنون ارسال نشده است:

 • ارائه اطلاعات تکمیلی درخصوص تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی ۱۳۹۵
 • با عنایت به اظهار نظر مردود حسابرس و بازرس قانونی شرکت نسبت پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی ۱۳۹۵ ضروری است کلیه نکات مطرح شده توسط حسابرس شرکت در گزارش مربوطه بر طرف شده و اظهار نظر مقبول یا مشروط از حسابرس نسبت به پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی ۱۳۹۵ اخذ گردد.
 1. کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ

نماد

تاریخ توقف

علت توقف

کحافظ

۲۹/۰۴ / ۹۵

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه ۱۳۹۴ و ابهام درخصوص اطلاعات پیش بینی درآمد هر سهم به سازمان

اطلاعاتی که باید توسط شرکت ارائه گردد و علیرغم پیگیری­های مکرر تاکنون ارسال نشده است:

 • ارائه اطلاعات پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی ۱۳۹۵ براساس عملکرد واقعی ۳ ماهه.
 • ارائه صورتهای مالی میان دوره ای ۳ ماهه منتهی به ۳۱/۰۳ / ۹۵٫
 • شفاف سازی در خصوص آخرین وضعیت فعالیتهای تولیدی و عملیاتی شرکت
 1. بانک ملت

نماد

تاریخ توقف

علت توقف

وبملت

۲۸/۰۴ / ۹۵

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی ۹۴

اطلاعاتی که باید توسط شرکت ارائه گردد و علیرغم پیگیری­های مکرر تاکنون ارسال نشده است:

ابهام در برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی ۹۴

 1. بانک سینا

نماد

تاریخ توقف

علت توقف

وسینا

۲۸/۰۴ / ۹۵

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی ۹۴

اطلاعاتی که باید توسط شرکت ارائه گردد و علیرغم پیگیری­های مکرر تاکنون ارسال نشده است:

رفع ابهام درخصوص تصمیمات اتخاذ شده در مجمع عمومی عادی سالیانه

 1. شرکتگروه مپنا

نماد

تاریخ توقف

علت توقف

رمپنا

۲۸/۰۴ / ۹۵

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه

اطلاعاتی که باید توسط شرکت ارائه گردد و علیرغم پیگیری­های مکرر تاکنون ارسال نشده است:

ارائه اطلاعات موضوع بند ج ماده ۱۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان در خصوص افشای فوری " تغییر عمده در ساختار مالکیت ناشر به‌نحوی که کنترل شرکت تغییر یابد. "

 1. شرکت پلی اکریل ایران

نماد

تاریخ توقف

علت توقف

شپلی

۱۳/۰۲/ ۹۵

برگزاری مجامع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده

اطلاعاتی که باید توسط شرکت ارائه گردد و علیرغم پیگیری­های مکرر تاکنون ارسال نشده است:

ابهام در ارائه اطلاعات و برنامه افزایش سرمایه شرکت

 1. شرکت کاشی نیلو

نماد

تاریخ توقف

علت توقف

کنیلو

۲۸/۱۰ / ۱۳۹۴

صدور " عدم اظهار نظر " حسابرس نسبت به صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۶ / ۹۴

اطلاعاتی که باید توسط شرکت ارائه گردد و علیرغم پیگیری­های مکرر تاکنون ارسال نشده است:

 • با عنایت به عدم اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی شرکت نسبت به صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۶ / ۹۴ ضروری است کلیه نکات مطرح شده توسط حسابرس در صورتهای مالی بر طرف گردیده و نظر مقبول یا مشروط نسبت به صورتهای مالی اخذ گردد.
 • ارایه صورتهای مالی حسابرسی نشده سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲ / ۹۴
 1. شرکت آلومینیوم ایران

نماد

تاریخ توقف

علت توقف

فایرا

۰۳/۰۸ / ۹۴

تعدیل و تعیین تکلیف نهایی صورتهای مالی شرکت توسط مجمع عمومی عادی سالیانه

اطلاعاتی که باید توسط شرکت ارائه گردد و علیرغم پیگیری­های مکرر تاکنون ارسال نشده است:

نماد شرکت در تاریخ ۲۹/۰۷ / ۹۴ به دلیل اعلام تعدیل پیش بینی و تعیین تکلیف نهایی صورتهای مالی شرکت متوقف گردید. بدیهی است بعد از تعیین تکلیف نهایی صورتهای مالی شرکت توسط مجمع عمومی عادی سالیانه و ارایه و ثبت تصمیمات مجمع، نماد شرکت قابل بازگشایی خواهد بود.

 1. شرکت صنایع کاشی اصفهان

نماد

تاریخ توقف

علت توقف

کاصفا

۰۲/۰۹ / ۱۳۹۲

عدم ثبت صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده سال ۹۲، عدم ارایه صورتهای مالی حسابرسی شده سالانه سال ۹۳، عدم برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه سال۹۳، عدم ارایه صورتهای مالی میان دوره ای و پیش‌بینی‌های سال ۹۴ و عدم ارایه پیش‌بینی درآمد هر سهم سال ۹۵

اطلاعاتی که باید توسط شرکت ارایه گردد و علیرغم پیگیری­های مکرر تاکنون ارسال نشده:

 1. ارایه صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲ / ۹۳(حسابرسی شده)
 2. ارایه صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی برای دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۶ / ۹۴(حسابرسی شده)
 3. اظهارنظر حسابرس نسبت به پیش بینی درآمد هر سهم تلفیقی گروه و شرکت اصلی بر اساس عملکرد واقعی دوره‌ای ۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۶ / ۹۴
 4. ارایه صورتهای مالی میان دوره‌ای ۹ ماهه منتهی به ۳۰/۰۹ / ۹۴
 5. ارایه پیش بینی درآمد هر سهم تلفیقی گروه و شرکت اصلی بر اساس عملکرد واقعی دوره‌ای ۹ ماهه منتهی به ۳۰/۰۹ / ۹۴
 6. ارایه اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی ۱۳۹۵ و اظهارنظر حسابرس نسبت به آن
 7. ارایه صورتهای مالی حسابرسی شده سالهای مالی ۹۲،۹۳ و ۹۴ شرکت بازرگانی ارمغان کاشی - سهامی خاص(شرکت فرعی)