بیست و هفتمین همایش بانکداری اسلامی روزهای سه شنبه و چهارشنبه ۹ و ۱۰ شهریور ۱۳۹۵ با موضوع «تعامل نظام بانکداری بدون ربا با بانکداری بین الملل» با حضور صاحب نظران، اساتید دانشگاهی و کارشناسان بانکی در سالن اجلاس سران برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری موج، در این همایش اندیشمندان و اشخاص صاحب نام بانکی و دانشگاهی داخلی و بین المللی «تجربه بانک های اسلامی و چالش های نظام بانکی کشور در تعامل با مقررات بانکداری بین الملل»، «اصلاح ساختارها و فرایندهای اجرائی نظام بانکی کشور»، «سلامت نظام بانکی و نهادسازی و ابزارسازی در راستای تعامل با بانکداری بین الملل» و «راهکارهای متنوع سازی و توسعه خدمات بانکی بین الملل در نظام بانکی کشور» را مورد بحثو کنکاش قرار خواهند داد. گفتنی است در آیین افتتاحیه بیست و هفتمین همایش بانکداری اسلامی علی طیب نیا وزیرامور اقتصادی و دارایی و ولی اله سیف رئیس کل بانک مرکزی به ایراد سخن خواهند پرداخت.محورهای همایش:۱ - تجربه بانک های اسلامی در تعامل با مقررات بانکداری بین الملل • مقایسه تطبیقی استانداردهای کفایت سرمایه IFSB با کمیته بال و تجربه بکارگیری این ضوابط در بانک های اسلامی • مقایسه تطبیقی مقررات احتیاطی IFSB با کمیته بال و تجربه بکارگیری این ضوابط در بانک های اسلامی • مقایسه تطبیقی استانداردهای IFRS با استانداردهای AAOIFI مورد استفاده در بانک های اسلامی • چالش های تعاملات مالی بانک های اسلامی با بانک های غیر اسلامی • تجربه بانک توسعه اسلامی در تعامل با مقررات بانکداری بین الملل • سایر موضوع های مرتبط با محور همایش۲ - چالش های نظام بانکی کشور در تعامل با مقررات بانکداری بین الملل • چالش های قانونی و مقرراتی بانکی کشور در تعامل با بانکداری بین الملل • چالش های مرتبط با تحریم های بانکی کشور در تعامل با بانکداری بین الملل • چالش های مربوط به عدم تطابق استانداردهای عملیاتی بانکداری کشور(از قبیل استانداردهای کمیته بال، حسابداری، حسابرسی و …) با بانکداری بین الملل • چالش های حقوقی نظام بانکی کشور در تعامل با بانکداری بین الملل • سایر موضوع های مرتبط با محور همایش ۳ - راهکارهای متنوع سازی و توسعه خدمات بانکی بین الملل در نظام بانکی کشور • مقایسه تطبیقی محصولات و خدمات بانکی بانک های کشور با چند بانک خارجی در کشورهای پیشرفته صنعتی • ارائه راهکارهای عملی برای نوآوری در متنوع سازی و توسعه خدمات بانکی کشور با استفاده از تجربه بانک های اسلامی در دیگر کشورها • نوآوری و رقابت، اثر آن بر توسعه محصولات و خدمات بانکی • راهکارهای رفع موانع مقرراتی به منظور توسعه خدمات بانکی • سایر موضوع های مرتبط با محور همایش ۴ - اصلاح ساختارها و فرایندهای اجرایی نظام بانکی کشور در راستای تعاملات بانکداری بین الملل • اصلاح فرایند اخذ مجوز تاسیس بانک، موسسات اعتباری و نهادهای مالی داخلی و خارجی تحت نظارت بانک مرکزی • ارائه راهکارهای عملی برای حذف مقررات زائد(مقررات زدایی) و تسهیل سرمایه گذاری خارجی • توسعه فرایند اجرائی ادغام و تملک بانک ها و مؤسسات اعتباری • اصلاح ساختار بانک مرکزی و فرایندهای نظارتی آن در تعامل با بانکداری بین الملل • اصلاح مقررات و فرایندهای اعلام ورشکستگی بانک ها و مؤسسات اعتباری • سایر موضوع های مرتبط با محور همایش ۵ - ثبات و سلامت نظام بانکی کشور در راستای تعاملات بانکداری بین الملل • راهکارهای استقرار حاکمیت شرکتی در بانک ها و مؤسسات اعتباری • نقش تطبیق در ثبات و سلامت نظام بانکی کشور • نقش حسابرسی و کنترل های داخلی بر ثبات و سلامت نظام بانکی کشور • ارائه راهکارهای عملی برای استقرار استانداردهای گزارشگری مالی بین الملل برای ارتقاء شفافیت صورت های مالی بانک ها • راهکارهای عملی برای استقرار استانداردهای بین المللی مدیریت ریسک در بانک های کشور • نقش بیمه سپرده ها بر ثبات و سلامت نظام بانکی کشور • سایر موضوع های مرتبط با محور همایش ۶ - نهادسازی و ابزارسازی در راستای تعامل با بانکداری بین الملل • ارائه راهکارهای عملی برای توسعه بازار بین بانکی • ارائه راهکارهای عملی جهت نهادسازی برای مدیریت بدهی دولت اعم از داخلی و خارجی • ارائه راهکارهای عملی برای استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی تجارت خارجی • ارائه راهکارهای عملی برای ایجاد و تقویت نهادهای رتبه بندی اعتباری شرکت ها، بانک ها و مؤسسات اعتباری • ارائه راهکارهای عملی برای ایجاد نهادهای تامین نقدینگی برای بانک ها • سایر موضوع های مرتبط با محور همایش