منطقه پنج با سهم ۱۳٫۵‌ درصد بیشترین و منطقه ۲۲ با سهم ۱٫۲‌ درصدی کمترین میزان معاملات از رهن و اجاره مسکن شهر تهران را به خود اختصاص داده‌اند.

به گزارش خبرگزاری موج، با نگاهی به آمارهای موجود در رابطه با بازار مسکن بهار سال ۱۳۹۵ در شهر تهران که توسط مرکز آمار ایران منتشر شد، مشاهده می‌شود که منطقه پنج با ۱۳٫۵ درصد بیشترین سهم از میزان معاملات رهن و اجاره مسکن در شهر تهران را به خود اختصاص داده است، بعد از منطقه پنج، منطقه دو با ۱۰٫۳درصد بیشترین سهم را داراست. اما منطقه ۲۲ با ۱٫۲ درصد کمترین سهم از معاملات رهن و اجاره مسکن را دارد.