دادستان تهران از موافقت دادستانی با انتقال اموال بابک زنجانی به وزارت نفت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج،دادستان تهران در مورد موافقت با انتقال اموال بابک زنجانی اظهار کرد: دادستانی طبق آخرین اظهار نظر هیات کارشناسی، با انتقال اموال متهم به ماخذ دو هزار میلیارد تومان به وزارت نفت موافقت نموده که ۱۶۰۰ میلیارد تومان مربوط به اموال کارشناسی شده و ۴۰۰ میلیارد تومان دیگر مربوط به سایر اموال است. وی از پیشنهاد دادستانی تهران به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی برای فعال شدن وزارت امور خارجه در دو کشور تاجیکستان و ترکیه به منظور استیفای اموال بابک زنجانی خبر داد.